จรัส

ภาษาอังกฤษ


adv brightly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , รุ่งเรือง , สว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: brilliantly , lustrously , shiningly , clearly , prosperously
ตัวอย่างประโยค: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา