จรรโลง

ภาษาอังกฤษ


v sustain
คำอธิบาย: ช่วยให้ดียิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่งเสริม
คำที่เกี่ยวข้อง: maintain , support
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: การใช้ภาษาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการสร้างสรรค์ และจรรโลงความมั่นคงของชาติสืบไป