จรรยาบรรณ

ภาษาอังกฤษ


n ethics
คำอธิบาย: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
หน่วยนับ: ข้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: morality , morals , conduct
ตัวอย่างประโยค: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ