จรรยา

ภาษาอังกฤษ


n ethics
คำอธิบาย: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติ
คำที่เกี่ยวข้อง: morals , conduct , morality
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์