จร

ภาษาอังกฤษ


v wander
คำอธิบาย: เดินทางไป
ความหมายเหมือนกับ: ไป , เที่ยวไป
คำที่เกี่ยวข้อง: roam , ramble , rove
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าหาบเร่จะจรไปทุกแห่งเพื่อขายสินค้า
adj temporary
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วคราว
คำที่เกี่ยวข้อง: impermanent
คำตรงข้าม: ถาวร , ประจำ
ตัวอย่างประโยค: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

คำที่มี "จร" ในคำ


จรรยาแพทย์ n medical ethics
คำอธิบาย: ความประพฤติของวิชาชีพทางการแพทย์ที่แพทย์ควรปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: จรรยาบรรณแพทย์
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ส่วนใหญ่ต้องยึดถือจรรยาแพทย์เป็นหลักในการดำเนินงาน

จรุงใจ adv freshly
คำอธิบาย: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ

จรัส adv brightly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , รุ่งเรือง , สว่าง
ตัวอย่างประโยค: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา

จรัสแสง v shine
คำอธิบาย: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: เปล่งแสง , ฉายแสง
ตัวอย่างประโยค: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า

จริตจะก้าน n manner
คำอธิบาย: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: จริต
ตัวอย่างประโยค: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย

จรจัด adj vagrant
คำอธิบาย: ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ตัวอย่างประโยค: แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด

จร v reach
คำอธิบาย: จ่อให้ถึง
ความหมายเหมือนกับ: จด , ถึง
ตัวอย่างประโยค: เรานั่งเรือจากฝั่งสงขลาไปสู่เกาะยอแล้วข้ามท้องทะเลไปจรดฝั่งหัวเขาแดง

จร prep till
ความหมายเหมือนกับ: ถึง , จนถึง , จนกระทั่ง
ตัวอย่างประโยค: เกษมกับเพื่อนผู้หนึ่งเดินย่ำพระนครเพื่อหางานทำตั้งแต่เช้าจรดเย็น

จรรยา n ethics
คำอธิบาย: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์

จรรยาบรรณ n ethics
คำอธิบาย: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ

จรวด n rocket
คำอธิบาย: อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
หน่วยนับ: ลำ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้น ดินในช่วงที่มีอากาศดี

จรวดนำวิถี n guided missile
คำอธิบาย: ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด
หน่วยนับ: ลำ
ความหมายเหมือนกับ: ขีปนาวุธนำวิถี
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก

จระเข้ n crocodile
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในวงศ์ Crocodylidae ชอบอาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ผิวหนังแข็งเป็นเกล็ด ปากยาวและปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูก หางแบนยาวใช้โบกว่ายน้ำเพราะชอบหากินในน้ำ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตะไข้ , ไอ้เข้
ตัวอย่างประโยค: ตลอดคืนเขานอนไม่หลับ เพราะได้ยินแต่เสียงจระเข้ฟาดหางดังสนั่นอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา

จรจร n traffic police
คำอธิบาย: ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาตามเส้นทางของยวดยาน คน หรือสัตว์ที่คนจูง ขี่ หรือไล่ต้อนไป
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจจราจร
ตัวอย่างประโยค: จราจรที่กรุงเทพฯ ทำงานหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดเทอม

จรจร v traffic
คำอธิบาย: การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: การขับขี่ยวดยานพาหนะ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น

จริงอยู่ adv in fact
คำอธิบาย: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว , จริงๆ แล้ว
ตัวอย่างประโยค: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน

จริต n conduct
ความหมายเหมือนกับ: ความประพฤติ , กิริยามารยาท
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้แกคงถูกสอนให้มีมารยาท มีจริตเข้ากับสังคมได้

จริยธรรม n morality
คำอธิบาย: ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: ศีลธรรม , กฎศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

จริยศาสตร์ n ethics
คำอธิบาย: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร
ตัวอย่างประโยค: จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา

จริยศึกษา n moral education
คำอธิบาย: การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม
ความหมายเหมือนกับ: วิชาศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้

จรุง v refresh
ความหมายเหมือนกับ: จูง , ยั่ว , ชักชวน

จรรโลง v sustain
คำอธิบาย: ช่วยให้ดียิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่งเสริม
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: การใช้ภาษาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการสร้างสรรค์ และจรรโลงความมั่นคงของชาติสืบไป

จริง adv really
คำอธิบาย: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้ , แน่นอน , แท้จริง , จริงๆ
คำตรงข้าม: เท็จ , โกหก , หลอกลวง
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

จริง adj real
ความหมายเหมือนกับ: แท้
คำตรงข้าม: ปลอม
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง

จริงจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , แท้จริง , แน่แท้
คำตรงข้าม: ล้อเล่น , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง

จริงจัง v be serious
ความหมายเหมือนกับ: แน่แท้
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

จริงๆ adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริง , แน่ๆ , แน่นอน
คำตรงข้าม: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

จริงใจ v be sincere
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ , สุจริตใจ
คำตรงข้าม: หลอกลวง , โกหก , ปลิ้นปล้อน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราจริงใจกับคนอื่นเราก็หวังว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรา

จรรยาบรรณแพทย์ n medical ethics

จระเข้ปากกระทุงเหว n gavial

จริว n turtle
ความหมายเหมือนกับ: ตริว

จรดกัน adv near
ความหมายเหมือนกับ: ประชิดติดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้

จริงๆ แล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริงแล้ว

จระบี n grease
ความหมายเหมือนกับ: จาระบี

จระบี n grease
ความหมายเหมือนกับ: น้ำมันจาระบี

จรูญ v brilliant
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งเรือง , งาม

จริงๆ แล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ที่จริง , ที่แท้

ตัวจริง n life-size
คำตรงข้าม: ตัวปลอม
ตัวอย่างประโยค: มีรูปเขาขนาดตัวจริงอยู่ในห้องโถง

ตัวจริง n on ground player
คำอธิบาย: นักกีฬาตัวจริงที่ทำการแข่งขัน
คำตรงข้าม: ตัวสำรอง
ตัวอย่างประโยค: นักฟุตบอลที่เป็นตัวจริงกำลังฝึกซ้อมอยู่ในสนาม

อาหารสำเร็จรูป n delicatessen
คำอธิบาย: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
ตัวอย่างประโยค: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม

งานจร n odd job
คำอธิบาย: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
หน่วยนับ: งาน
คำตรงข้าม: งานประจำ
ตัวอย่างประโยค: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี

จร. n Office of the Commission for the Management of Land Traffic
ความหมายเหมือนกับ: สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สิ่งมหัศจรรย์ n wonder
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งอัศจรรย์

อัศเจรีย์ n exclamation mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายตกใจ

ผิวจรจร n road surface

เสื้อสำเร็จรูป n ready-made dress

ถ่วงความเจริญ adj obstructive
คำอธิบาย: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ

ถ่วงความเจริญ v retard
คำอธิบาย: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว

ตามความเป็นจริง adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ตามจริง
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ
ตัวอย่างประโยค: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง

กล่าวเกินจริง v exaggerate
ความหมายเหมือนกับ: พูดเกินจริง
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด

เผชิญความจริง v confront the truth
คำอธิบาย: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ความหมายเหมือนกับ: สู้กับความจริง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ n regent
คำอธิบาย: ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่พระองค์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร หรือในกรณีที่ทรงบริหารราชการไม่ได้
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การรักษาความปลอดภัยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหน้าที่ของกรมราช องครักษ์

การจรจรทางอากาศ n air traffic
คำอธิบาย: การเคลื่อนที่ของยวดยานทางอากาศตามเส้นทางที่กำหนดไว้
ตัวอย่างประโยค: ผู้ควบคุมจะให้คำแนะนำการจราจรทางอากาศจากหอควบคุมที่อยู่ในสนามบิน

ศีลธรรมจรรยา n morality
ความหมายเหมือนกับ: ศีลธรรม , จริยธรรม

สัญจร v travel
ความหมายเหมือนกับ: เดินทาง , ท่องเที่ยว , โคจร

สำเร็จรูป adj instant

สุจริต adj honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , ซื่อสัตย์สุจริต , ซื่อตรง
คำตรงข้าม: ทุจริต

ข้อมูลจริง n correct information
คำอธิบาย: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง

ชีวิตจริง n real life
คำอธิบาย: การดำเนินชีวิตในความเป็นจริงที่มิได้สร้างขึ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาแสดงได้สมจริงจนดูราวกับว่าเป็นชีวิตจริงของเขา

ปัญหาจรจร n traffic problem
คำอธิบาย: ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาของยวดยาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าฯ ควรเร่งแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน

วงจร n cycle
คำอธิบาย: ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์

วงจร n circuit
คำอธิบาย: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
หน่วยนับ: วงจร
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้

ในความเป็นจริง adv in fact
ตัวอย่างประโยค: ในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆ

การเจริญพันธุ์ n reproduction

วัยเจริญพันธุ์ n reproductive age
ตัวอย่างประโยค: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้

การเจริญเติบโต n progress
ความหมายเหมือนกับ: ความก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น

การเจริญเติบโต n growth
คำอธิบาย: การโตขึ้นทางร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: การเติบโต
ตัวอย่างประโยค: พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต

วงจรไฟฟ้า n circuit
คำอธิบาย: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
ตัวอย่างประโยค: วงจรลัดเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร

อย่างจริงใจ adv sincerely
คำตรงข้าม: อย่างเสแสร้ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

อย่างจริงจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: อย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง

อย่างแท้จริง adv actually
ตัวอย่างประโยค: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

แท้ที่จริง adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง , ตามที่จริง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง

น้ำใสใจจริง n sincerity
คำอธิบาย: จิตใจที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: ความจริงใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก

มหัศจรรย์ adj miraculous
คำอธิบาย: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก
ความหมายเหมือนกับ: อัศจรรย์ , น่าพิศวง
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ

มหัศจรรย์ใจ v be amazed
ความหมายเหมือนกับ: แปลกใจ , อัศจรรย์ใจ
ตัวอย่างประโยค: ฉันมหัศจรรย์ใจจริงๆ ที่มหาชนเรียกร้องให้มีการชำระล้างความสกปรกต่างๆ

สมจริง adv truthfully
คำอธิบาย: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนจริง , น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม

สำเร็จรูป adj readymade
คำอธิบาย: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างประโยค: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป

เห็นจริง v be convinced
ตัวอย่างประโยค: หม่อมฉันไปตรวจดูก็เห็นจริงตามเขาบอก

อัศจรรย์ adj miraculous
ความหมายเหมือนกับ: แปลก , ประหลาด , แปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย

อัศจรรย์ v wonder
ความหมายเหมือนกับ: แปลก , ประหลาด , แปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ

รู้แจ้งเห็นจริง v have a thorough knowledge
ตัวอย่างประโยค: คราวนี้ล่ะ เราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงกันว่าใครเป็นอย่างไร

วัดชีพจร v take the pulse
คำอธิบาย: ตรวจสอบอาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจชีพจร , จับชีพจร
ตัวอย่างประโยค: หมอใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่ข้อมือเพื่อวัดชีพจรคนไข้

วิกลจริต adj mad
คำอธิบาย: ที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
ความหมายเหมือนกับ: บ้า
ตัวอย่างประโยค: ถ้าน.ส.ราตรีไม่ได้เป็นคนวิกลจริตทำไมอยู่ๆ จะต้องกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา

วิกลจริต v be mad
คำอธิบาย: ประพฤติหรือทำกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
ความหมายเหมือนกับ: บ้า
ตัวอย่างประโยค: พอต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เขาก็ถึงกับวิกลจริตและฆ่าตัวตาย

สัญจร v travel
คำอธิบาย: ผ่านไปมา
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันถนนนี้รกร้าง ผู้คนไม่ได้ใช้สัญจรแล้ว

สัญญาณไฟจรจร n traffic light
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ไฟจราจร
ตัวอย่างประโยค: สัญญาณไฟจราจรถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

สุจริตใจ adv honestly
คำอธิบาย: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ

สุจริตใจ v be honest
คำอธิบาย: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์ใจ
ตัวอย่างประโยค: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้

อย่างเป็นจริงเป็นจัง adv really
ความหมายเหมือนกับ: จริงจัง , เป็นล่ำเป็นสัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง

แท้จริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง , ตามที่เป็นจริง
ตัวอย่างประโยค: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้ จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น

แท้จริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: แท้ๆ , จริงๆ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

แน่จริง v be great
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง , เจ๋ง , เยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเจ้าพ่อแน่จริงเจ้าพ่อน่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้

เด็กจรจัด n tramp child
คำอธิบาย: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เด็กเร่ร่อน
ตัวอย่างประโยค: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง

ซัดเซพเนจร v wander
คำอธิบาย: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ร่อนเร่พเนจร
ตัวอย่างประโยค: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว

คนพเนจร n tramp
คำอธิบาย: คนที่ร่อนเร่หรือเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: คนร่อนเร่พเนจร
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตัวราวกับเป็นคนพเนจรค่ำไหนนอนนั่น

ผู้เจรจา n negotiator
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่พูดจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อตกลงบางอย่างกัน อย่างเป็นทางการ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้เจรจากับญาติผู้ป่วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น

ไฟจรจร n traffic light
คำอธิบาย: สัญญาณไฟที่บอกยวดยานพาหนะหรือผู้ใช้ถนนให้แล่นหรือเดินไปหรือหยุด
ความหมายเหมือนกับ: ไฟเขียวไฟแดง , ไฟสัญญาณจราจร
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์จะช่วยจัดปิดเปิดไฟจราจรให้ได้จังหวะ

กุญแจรหัส n combination lock
คำอธิบาย: กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
หน่วยนับ: ดอก
ตัวอย่างประโยค: ความสมาร์ทของสมาร์ทการ์ดคงมาจากแผงวงจรรวมที่คล้ายคลึงกันกับในวัตถุอื่นๆ เช่น กุญแจรหัส นาฬิกา แว่นตา แหวน หรือต่างหู

ขุนโจร n bandit leader
คำอธิบาย: ผู้ร้ายซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นเป็นยุคที่ชุกชุมไปด้วยขุนโจรชื่อดังมากมาย

ขาจร n irregular customer
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: ขาประจำ , ลูกค้าประจำ
ตัวอย่างประโยค: รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ

คนจริง n serious person
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำอะไรทำจริงโดยไม่ย่อท้อ, คนที่พูดจริงทำจริง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนจริง ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้

คนจรจัด n vagrant
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนพเนจร , คนเร่ร่อน
ตัวอย่างประโยค: กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป

คนจร n stranger
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแปลกหน้า
ตัวอย่างประโยค: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี

ค่าความจริง n truth-value
ตัวอย่างประโยค: วรรณกรรมที่ดีต้องมีลักษณะที่จะน้อมใจผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง ให้บังเกิดความรู้สึกลึกซึ้งถึงค่าความจริง คือ ความดีงามให้ฝังอยู่ในจิตใจได้ถาวรยาวนาน

ความสัตย์จริง n truth
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง
ตัวอย่างประโยค: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ

เอาจริง v be strict
คำอธิบาย: ถือเป็นเรื่องจริงจัง
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริงเอาจัง , เข้มงวด , กวดขัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงกับ แกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมครั้งนี้รวมทั้งสอบสวนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังด้วย

เอาจริงเอาจัง v be serious
คำอธิบาย: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , จริงจัง
คำตรงข้าม: เหลาะแหละ
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใด

เอาจริงเอาจัง adv seriously
คำอธิบาย: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , จริงจัง
คำตรงข้าม: เหลาะแหละ
ตัวอย่างประโยค: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา

โคจร v orbit
คำอธิบาย: เดินไปตามวิถี
ความหมายเหมือนกับ: หมุนรอบ
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาคือ การกำหนดเวลาตามการโคจรของดวงอาทิตย์

ปาจรีย์ n teacher´s teacher
คำอธิบาย: อาจารย์ของอาจารย์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ปาจารย์
ตัวอย่างประโยค: ศาสตราจารย์ท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นปาจรีย์

เผาจริง v cremate
คำอธิบาย: จุดไฟเผาศพ, นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ใส่ในไฟเผาศพ
คำตรงข้าม: เผาหลอก
ตัวอย่างประโยค: ญาติสนิทของผู้ตายขึ้นไปเผาจริงกันหมดแล้ว ก็เป็นอันเสร็จพิธี

เผาจริง v cremate
คำอธิบาย: จุดไฟเผาศพ, นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียนใส่ในไฟเผาศพ
ความหมายเหมือนกับ: ฌาปนกิจ , ประชุมเพลิง
ตัวอย่างประโยค: ญาติพี่น้องพากันขึ้นเผาจริงหลังจากเผาหลอกเสร็จแล้ว

พเนจร v wander
คำอธิบาย: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ร่อนเร่ , ร่อนเร่พเนจร
ตัวอย่างประโยค: คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ

พรหมจรรย์ n study of Buddhist metaphysics
คำอธิบาย: การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท
ตัวอย่างประโยค: พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์ซึ่งได้แก่ การศึกษาทางศาสนาหรือปรมัตถ์หรือพระเวท

พรหมจรรย์ n virgin
คำอธิบาย: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว

พูดจริงทำจริง v speak seriously
คำอธิบาย: ทำได้อย่างที่พูดไว้, รักษาคำพูดไว้โดยการกระทำจริง
ตัวอย่างประโยค: พ่อพูดจริงทำจริงไม่โกหกพวกเราหรอกเชื่อพี่เถอะ

พูดทีเล่นทีจริง v say something half jokingly
คำอธิบาย: พูดเป็นสองนัย
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดทีเล่นทีจริงอย่างนี้เป็นประจำ จนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรแกล้ง

พูดไม่จริง v lie
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , พูดเท็จ , โป้ปด , พูดปด , โป้ปดมดเท็จ
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดไม่จริงใครๆ ก็รู้ แต่ไม่มีใครโต้แย้งเขาได้

ภาวะเจริญพันธุ์ n fertility
คำอธิบาย: ช่วงที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
ตัวอย่างประโยค: ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์

ปีศาจร้าย n devil
หน่วยนับ: ตน, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ผี , ภูติ , มาร , ซาตาน , ผีสาง
ตัวอย่างประโยค: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ

มีจริต v be affected
คำอธิบาย: มีกิริยาที่ปรุงแต่งให้น่าดู
ความหมายเหมือนกับ: มีจริตจะก้าน

ตั้งใจจริง v determine
คำอธิบาย: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้

ตั้งใจจริง adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้

เป็นจริงเป็นจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: จริงจัง , เอาจริงเอาจัง
ตัวอย่างประโยค: การประมูลภาพเขียนยังไม่เคยมีใครจัดเป็นจริงเป็นจังเพราะอยู่ในวงแคบและคนสนใจมีจำกัด

เป็นจริง v become true
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

มีจริต v be affected
คำอธิบาย: มีกิริยาที่ปรุงแต่งให้น่าดู
ความหมายเหมือนกับ: มีจริตจะก้าน

เวลาจริง n real time
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่บันทึกจะมีความคลาดเคลื่อนจากเวลาจริงไม่เกิน 3 วินาที

อาจริยวัตร n proper behavior toward teachers
คำอธิบาย: กิจที่ควรประพฤติปฏิบัติต่ออาจารย์

อัตราชีพจร n pulse rate
ความหมายเหมือนกับ: อัตราการเต้นของหัวใจ
ตัวอย่างประโยค: การออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพดีนั้น ต้องกระทำแต่พอเหมาะ โดยต้องสังเกตอาการเหนื่อย และอัตราชีพจรด้วย

อัศเจรีย์ n exclamation mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนรูป ! สำหรับเขียนหลังคำอุทาน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายตกใจ

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจรจรทางบก n Office of the Commission for the Management of Road Traffic
ความหมายเหมือนกับ: สจร.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้ริเริ่มจัดทำโครงการทาง แยกปลอดภัยขึ้น เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

เสียจริต v be insane
คำอธิบาย: มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: บ้า , เสียสติ , วิกลจริต
ตัวอย่างประโยค: คนเหล่านี้คงจะเสียใจจนเสียจริตที่เห็นญาติพี่น้องต้องตายไปต่อหน้าต่อตา

โดยจริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: ที่จริง , แท้จริง
ตัวอย่างประโยค: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก

โดยแท้จริง adv truly
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ , โดยแท้
ตัวอย่างประโยค: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง

โดยสุจริต adv honestly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างสุจริต , ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: พวกเราทำงานโดยสุจริต

ตำรวจจรจร n traffic police
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
หน่วยนับ: คน, นาย
ความหมายเหมือนกับ: ตำรวจแขนขาว
ตัวอย่างประโยค: ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

จรจา v negotiate
คำอธิบาย: พูดจากันอย่างเป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: พูด , พูดจา , สนทนา
ตัวอย่างประโยค: เราต้องเจรจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนน้อมไม่แสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองหรืออวดดี

จริญ v recite a prayer
ความหมายเหมือนกับ: สวด , สาธยาย
ตัวอย่างประโยค: เขานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่

จริญ v prosper
ความหมายเหมือนกับ: ก้าวหน้า , เติบโต , งอกงาม
คำตรงข้าม: เสื่อม
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ได้อิทธิพลมาจากอินเดียและเกาะชวาเจริญถึงขีดสุดในบริเวณนี้

จริญก้าวหน้า v progress
ความหมายเหมือนกับ: เจริญรุ่งเรือง , เจริญ , ก้าวหน้า
คำตรงข้าม: เสื่อม
ตัวอย่างประโยค: สุขภาพอนามัยของคนในสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

จริญงอกงาม v grow
ความหมายเหมือนกับ: เติบโต , งอกงาม , เจริญเติบโต
ตัวอย่างประโยค: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย

จริญใจ v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: เพลินใจ , เบิกบานใจ , สุขใจ
ตัวอย่างประโยค: ในงานวันนั้นท่านเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ เนื่องจากท่านคงเพลิดเพลิน เจริญใจกับสินค้าต่างๆ

จริญใจ adj pleasing
คำอธิบาย: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร

จริญใจ adv pleasingly
ความหมายเหมือนกับ: เพลิดเพลิน , บันเทิงใจ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยกำลังฉลองปีใหม่กันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ

จริญตา v be pleasant to the eyes
ความหมายเหมือนกับ: ต้องตา
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ว่าสภาพของห้องน้ำจะไม่เจริญตานัก แต่สาวผู้ให้บริการก็สามารถทำให้เจริญตาได้

จริญตา adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , สวย , ต้องตา
ตัวอย่างประโยค: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง

จริญตา adv lovely
ตัวอย่างประโยค: พิธีกรสาวสวยน่ารักดูแล้วเจริญตาเป็นอย่างยิ่ง

จริญตาเจริญใจ v to be pleasing
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , ต้องใจ , ต้องตา
คำตรงข้าม: เศร้าใจ , สลดใจ , หดหู่
ตัวอย่างประโยค: เขาเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจกับบรรยากาศของทั้ง 2 ข้างมาก

จริญตาเจริญใจ adj pleasing
ตัวอย่างประโยค: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป

จริญตาเจริญใจ adv pleasingly
ตัวอย่างประโยค: ทิวทัศน์รอบข้างดูแล้วเจริญตาเจริญใจ

จริญเติบโต v grow up
ความหมายเหมือนกับ: เจริญวัย , เติบโต
ตัวอย่างประโยค: ปลาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระยะแรก

จริญพร end yes
คำอธิบาย: เป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ

จริญพันธุ์ v be fertile
คำอธิบาย: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์

จริญพันธุ์ adj fertile
คำอธิบาย: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
ตัวอย่างประโยค: การหาอัตราการเกิดในปีหนึ่งต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์เป็นการหาสัดส่วนเด็กเกิดต่อผู้อยู่ในวัยที่เป็นมารดาได้

จริญรอย v follow
คำอธิบาย: ปฏิบัติตาม, ประพฤติตาม
ความหมายเหมือนกับ: เจริญรอยตาม
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละหมู่เหล่าต่างดำเนินชีวิตโดยเจริญรอยตามแบบแผนของสังคมของตน

จริญรอย v follow
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติตาม , ประพฤติตาม
ตัวอย่างประโยค: พลเมืองไทยหลายท่านเจริญรอยตามพระพุทธปฏิปทานี้

จริญวัย v grow up
ความหมายเหมือนกับ: เติบโต
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กเจริญวัยขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาต้องสั่งสมแต่สิ่งที่ดีงามให้กับเขา

จริญอาหาร adj appetizing
คำอธิบาย: บริโภคอาหารได้มาก
ตัวอย่างประโยค: สมุนไพรตัวนี้เป็นยาเจริญอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการอ้วน

จริญอาหาร v have a good appetite
คำอธิบาย: บริโภคอาหารได้มาก
ตัวอย่างประโยค: อาหารไทยแบบผัดๆ ต้มๆ ไม่ใคร่มีรสชาติเท่าใด แต่เขาก็เจริญอาหารเพราะหิวและเหนื่อย

ใจจริง n frankness
คำอธิบาย: ใจที่แท้จริง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้

จร้อน v be hot-tempered
คำอธิบาย: มีใจรีบร้อน อยากจะให้เสร็จเร็วๆ
ความหมายเหมือนกับ: ใจเร็ว
คำตรงข้าม: ใจเย็น
ตัวอย่างประโยค: เด็กมักใจร้อนอยากได้อะไรดังใจ และตัดสินใจง่ายอยู่เสมอ

จร้อน adj hot-tempered
ความหมายเหมือนกับ: ใจเร็ว
คำตรงข้าม: ใจเย็น
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาเป็นคนใจร้อน เขาจึงต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขอย่างทันควัน

จร้าย v be wicked
คำอธิบาย: ไม่ปราณี
ความหมายเหมือนกับ: ใจดำ , ดุร้าย , โหด , ใจทมิฬ
คำตรงข้าม: ใจดี , ปราณี
ตัวอย่างประโยค: เขายังคงใจร้ายกับลูกเลี้ยงของเขาอยู่จนทุกวันนี้

จร้าย adj evil-minded
คำอธิบาย: ไม่ปราณี
ความหมายเหมือนกับ: ใจดำ , ดุร้าย , โหด , ใจทมิฬ
คำตรงข้าม: ใจดี , ปราณี
ตัวอย่างประโยค: คนใจร้ายอย่างเขาไม่น่าจะมีคนไปรักและนับถือมากเช่นนั้น

ที่จริง adv actually
ความหมายเหมือนกับ: ที่แท้ , แท้จริง , แท้ , แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้

ทัศนาจร v tour
ความหมายเหมือนกับ: ท่องเที่ยว , ประพาส
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรพาลูกไปทัศนาจรสถานที่ต่างๆ ร่วมงานสังคมตามโอกาส และวัยอันสมควร

ทางสัญจร n thoroughfare
หน่วยนับ: ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ถนนหนทาง , ทาง , เส้นทาง
ตัวอย่างประโยค: สะพานไม้แข็งแรงที่ทอดข้าม เป็นทางสัญจรสำคัญของผู้คนที่อยู่ในซอยลึก

นางจรัล n colonnade
คำอธิบาย: เสาระเบียงที่เรียงกันเป็นแถว
หน่วยนับ: ต้น, แถว

น่ามหัศจรรย์ adj marvelous
คำอธิบาย: ที่แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ที่ทำให้พิศวง
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาด , น่าอัศจรรย์ , น่าแปลก , น่าสนเท่ห์

น่ามหัศจรรย์ v be amazing
คำอธิบาย: แปลกประหลาดอย่างเหลือเชื่อ, ทำให้พิศวง
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาด , น่าอัศจรรย์ , น่าแปลก , น่าสนเท่ห์
ตัวอย่างประโยค: ปรากฏการณ์ธรรมชาติครั้งนี้น่ามหัศจรรรย์มาก

น่าอัศจรรย์ adj astonishing
ความหมายเหมือนกับ: น่าพิศวง , น่าประหลาดใจ , น่าแปลก , น่ามหัศจรรย์
ตัวอย่างประโยค: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก

น่าอัศจรรย์ v be astonishing
ความหมายเหมือนกับ: น่าพิศวง , น่าประหลาดใจ , น่าแปลก , น่ามหัศจรรย์
ตัวอย่างประโยค: เรื่องเหล่านี้ถึงจะแปลก และน่าอัศจรรย์ ก็ไม่เท่ากับได้เห็นน้ำใจของทุกคน

เบญจรงค์ n name of Thai porcelain with designs in five colours
คำอธิบาย: เครื่องถ้วยชามที่เขียนลวดลายด้วยแม่สีทั้ง 5
ความหมายเหมือนกับ: ชามเบญจรงค์ , เครื่องเบญจรงค์
ตัวอย่างประโยค: ไทยมีลักษณะเฉพาะของเราแตกต่างไปจากชาติอื่นๆ เช่นชามเบญจรงค์ของไทยก็ไม่เหมือนชามลายครามของจีน

เบญจรงค์ n five primary colours (white, black, green, red and yellow )
คำอธิบาย: แม่สีทั้ง 5 คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องดินเผาสมัยอู่ทองใช้เบญจรงค์และลายน้ำทองซึ่งมีหลายสี

ไม้จริง n genuine wood
คำอธิบาย: ไม้ต่างๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่
ความหมายเหมือนกับ: ไม้เนื้อแข็ง

ใบเสร็จรับเงิน n receipt
ความหมายเหมือนกับ: บิล , ใบรับเงิน , ใบเสร็จ
ตัวอย่างประโยค: ผลประโยชน์ของตำรวจที่ถูกร้องเรียนแต่ส่วนใหญ่ได้หลักฐานไม่แน่ชัดหรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน

ช่างเจรจา v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างพูด , พูดเก่ง , คุยเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างคุย , ช่างจำนรรจา
ตัวอย่างประโยค: คนใต้ไม่ใคร่ช่างเจรจาเท่าใดนัก

ชีพจร n pulse
คำอธิบาย: อาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ
ตัวอย่างประโยค: ชีพจรของเขายังเต้นแรง

ซ่องโจร n criminal association
คำอธิบาย: แหล่งมั่วสุมของโจร
ความหมายเหมือนกับ: ถ้ำโจร , รังโจน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจใช้กำลังทั้งโรงพักในการทลายซ่องโจรกลางกรุง

ซื่อสัตย์สุจริต v be honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์ , สุจริต , สัตย์ซื่อ , ซื่อตรง
คำตรงข้าม: ทรยศ , หักหลัง
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างต้องรู้ว่าลูกน้องคนใดขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต และให้ความดีความชอบและกำลังใจเท่าที่จะทำได้

กฎจรจร n traffic regulations
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะช่วยลดปัญหารถติดได้

กำจร v spread
ความหมายเหมือนกับ: กระจาย , แพร่ , ฟุ้ง
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นของดอกไม้กำจรไปทั่ว

การสัญจร n travel
ความหมายเหมือนกับ: การเดินทาง , การท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค: หมู่บ้านริมทางเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้ยานพาหนะทางบก

คนเสียจริต n lunatic
คำอธิบาย: ผู้ที่มีสติไม่สมประกอบหรือไม่ปกติ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนบ้า , คนเสียสติ , คนวิกลจริต
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกทรมานจนบัดนี้กลายเป็นคนเสียจริตไปแล้ว

ครบวงจร adj complete
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปยังได้ผลิตแผนที่ออกจำหน่ายด้วย นับว่าเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรทีเดียว

กองโจร n guerrilla band
หน่วยนับ: กลุ่ม, กอง
ความหมายเหมือนกับ: โจร
ตัวอย่างประโยค: กองโจรเข้าปล้นเสบียงของชาวบ้านกลางทาง

กามาพจร n world of sexual pleasure
คำอธิบาย: ภูมิที่ยังข้องอยู่ในกาม
ความหมายเหมือนกับ: กามาวจร
ตัวอย่างประโยค: จตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ในชั้นกามาพจร

กามาวจร n world of sexual pleasure
ความหมายเหมือนกับ: กามาพจร
ตัวอย่างประโยค: ชายคนนั้นยังหลงใหลในกามาวจร

การจร n wandering
ตัวอย่างประโยค: การจร คือการเที่ยว การท่องไป

การจรจร n traffic
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาใหญ่ในกรุงเทพฯ

การจรจรติดขัด n traffic jam
ตัวอย่างประโยค: การจราจรติดขัดกลายเป็นเรื่องหนักหนายิ่งขึ้นภายในเวลาไม่กี่ปี

การเจรจาต่อรอง n negotiation
ตัวอย่างประโยค: การเจรจาต่อรองกับผู้ก่อการร้ายให้ปล่อยตัวประกันไม่เป็นผลสำเร็จ

จร v spread
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ้ง , กระจาย , แผ่กว้าง , แพร่ , ฟุ้งกระจาย
ตัวอย่างประโยค: กลิ่นของบุหงารำไปขจรไปทั่วห้อง

ของโจร n steal
คำอธิบาย: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ความหมายเหมือนกับ: ของร้อน
ตัวอย่างประโยค: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย

ข้อเท็จจริง n fact
คำอธิบาย: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ความเป็นจริง , ข้อสรุป , ข้อพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน

ความจริงจัง n seriousness
ความหมายเหมือนกับ: ความเอาจริงเอาจัง
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า

ความจริงใจ n sincerity
ความหมายเหมือนกับ: ความสุจริตใจ , ความบริสุทธิ์ใจ
ตัวอย่างประโยค: การมีความจริงใจต่อกันทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ความเจริญงอกงาม n growth
ความหมายเหมือนกับ: ความงอกงาม
ตัวอย่างประโยค: ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้จะมีความเจริญงอกงามดี

ความมหัศจรรย์ n miracle
ความหมายเหมือนกับ: ความอัศจรรย์ , ความแปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค: ความมหัศจรรย์ของปราสาทหินเขาพระวิหารก็คล้ายคลึงกับปราสาทหินแหล่งอื่นๆ

ความสมจริง n reality
ความหมายเหมือนกับ: ความเหมือนจริง
ตัวอย่างประโยค: การผลิตภาพยนตร์ทั่วไปเน้นความสมจริงเป็นหลัก

จับชีพจร v take the pulse
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจชีพจร , วัดชีพจร
ตัวอย่างประโยค: พยาบาลกำลังจับชีพจรคนไข้

จำนวนจริง n real number
หน่วยนับ: จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: จำนวนตรรกยะ , จำนวนอตรรกยะ

จร n robber
คำอธิบาย: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ขโมย , ผู้ร้าย , มิจฉาชีพ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา

จรกรรม v steal
ความหมายเหมือนกับ: ลัก , ขโมย , ปล้น
ตัวอย่างประโยค: เขาโจรกรรมไข่นกเพื่อไปขายให้แก่ตลาดมืดค้าไข่นก

จรกรรม n robbery
ความหมายเหมือนกับ: การลัก , การขโมย , การปล้น
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้

จรผู้ร้าย n criminal
คำอธิบาย: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โจร , ผู้ร้าย , ขโมย , มิจฉาชีพ
ตัวอย่างประโยค: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา

จรสลัด n pirate
คำอธิบาย: โจรที่ปล้นเรือทางทะเล
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกโจรสลัดเอาไปปล่อยเกาะที่ไม่มีคนอาศัย

ช่องจรจร n lane
ความหมายเหมือนกับ: ช่องการจราจร , ช่องเดินรถ , ช่องทางจราจร
ตัวอย่างประโยค: การทางมีโครงการที่จะเพิ่มช่องจราจรบนถนนรังสิต-นครนายก

ดีจริง int How good!
ความหมายเหมือนกับ: ดีจัง
ตัวอย่างประโยค: ดีจริงที่เธอมาทันเวลา

ตรวจรับ v examine
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจทาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้จ้างตรวจรับงานก่อนที่จะจ่ายเงิน

ตรวจราชการ v go on a tour of inspection
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจงาน
ตัวอย่างประโยค: ท่านรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

ทางจรจร n roadway

ทีเล่นทีจริง adv half-seriously

ทุจริต v cheat
ความหมายเหมือนกับ: โกง , คดโกง , ฉ้อฉล , ยักยอก

เท็จจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง , เรื่องจริง

เท็จจริง v be real

ธงจระเข้ n flag with a crocodile figure in the middle
คำอธิบาย: ธงที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง
หน่วยนับ: ผืน

นภจร n sky-goer
คำอธิบาย: ผู้เดินทางบนท้องฟ้า เช่น นก เมฆ ดวงดาว

นักทัศนาจร n excursionist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเดินทาง , นักเที่ยว , คนเดินทาง , นักท่องเที่ยว

เสียจริต adj lose one´s mind
คำอธิบาย: ที่มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: บ้า , เสียสติ , วิกลจริต
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 คนเสียจริตจำนวน 30 คนได้ถูกนำมาฝากรวมกันไว้ ณ สถานที่แห่งนี้

หางจระเข้ n aloe
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Aloe barbadensis Mill. ในวงศ์ Liliaceae ใบเป็นทางยาวอวบน้ำ ขอบใบจัก ปลายใบแหลมคล้ายหางจระเข้ มียางและเมือกใช้ทำยาได้
ความหมายเหมือนกับ: ว่านหางจระเข้
ตัวอย่างประโยค: หางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ได้

อย่างเอาจริงเอาจัง adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: อย่างตั้งใจ , อย่างจริงจัง
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเอาจริงเอาจัง

การโจรกรรม n robbery
คำตรงข้าม: การปล้น
ตัวอย่างประโยค: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

ของจริง n authentic
คำอธิบาย: ตัวจริงของแท้
ความหมายเหมือนกับ: ของแท้
คำตรงข้าม: ของเทียม , ของปลอม
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน

ความใจร้อน n rashness
ความหมายเหมือนกับ: ความใจเร็ว
คำตรงข้าม: ความใจเย็น
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์

ความจริง n truth
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ
ตัวอย่างประโยค: หากเขายังไม่ยอมรับความจริง เขาก็จะไม่มีวันเป็นสุข

ความแท้จริง n reality
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง , ความเป็นจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ

ความเป็นจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง
คำตรงข้าม: ความเท็จ
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างสมจริง

ความวิกลจริต n insanity
คำอธิบาย: ความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
ความหมายเหมือนกับ: ความวิปลาส , ความวิปริต
คำตรงข้าม: ความปกติ

ความทุจริต n dishonesty
ความหมายเหมือนกับ: การคดโกง , การฉ้อฉล
คำตรงข้าม: ความสุจริต , ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ

ความเจริญก้าวหน้า n progress
ความหมายเหมือนกับ: ความก้าวหน้า , ความเจริญรุ่งเรือง , ความเจริญ
คำตรงข้าม: ความเสื่อมถอย
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ทำงานก็หวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกันทั้งนั้น

ทุจริต adj dishonest
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ซื่อตรง , มีเล่ห์เหลี่ยม , ไม่ซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อสัตย์

ธรรมจริยา n observance of righteousness
คำอธิบาย: การประพฤติเป็นธรรม, การประพฤติถูกธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรณะ , ธรรมจรรยา , ธัมมจริยา
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา
ตัวอย่างประโยค: พระภิกษุรูปนี้ท่านมีธรรมจริยาน่าเลื่อมใส

จริญรุ่งเรือง v progress
ความหมายเหมือนกับ: เจริญก้าวหน้า , เจริญ , ก้าวหน้า , รุ่งเรือง
คำตรงข้าม: เสื่อม , เสื่อมถอย , ตกต่ำ
ตัวอย่างประโยค: กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเมื่อราชธานีทางเหนือเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว

ด้วยใจจริง adv sincerely
ตัวอย่างประโยค: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

ตรวจร่างกาย v have a check-up
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ตรวจร่างกายผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด

บก.จร. n Thai Traffic Police Official
ความหมายเหมือนกับ: กองบังคับการตำรวจจราจร

วงโคจร n orbit
คำอธิบาย: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี
ความหมายเหมือนกับ: วิถีโคจร , ทางโคจร , เส้นทางโคจร
ตัวอย่างประโยค: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก

วงจรชีวิต n life cycle
คำอธิบาย: การดำเนินชีวิตตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดสิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวกที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์

จริญรอยตาม v follow in the footsteps of
คำอธิบาย: ทำตามการกระทำของผู้ที่เกิดก่อนหรือกระทำมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินรอยตาม
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้นำคณะสงฆ์สละพระราชทรัพย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พระสงฆ์ในระดับล่างเจริญรอยตาม

ด้วยใจจริง adv sincerely
ตัวอย่างประโยค: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

ผู้วิกลจริต n a person of unsound mind
คำอธิบาย: ผู้ที่สูญเสียสติสัมปชัญญะ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: จือเหลียนถูกพิพากษาจำคุกถึง 12 ปีและถูกทรมาน บัดนี้กลายเป็นผู้วิกลจริตไปแล้ว

วงโคจร n orbit
คำอธิบาย: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี
ความหมายเหมือนกับ: วิถีโคจร , ทางโคจร , เส้นทางโคจร
ตัวอย่างประโยค: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก

วงจรชีวิต n life cycle
คำอธิบาย: การดำเนินชีวิตตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดสิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวกที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์

อันที่จริง adv in fact
คำอธิบาย: คำที่ใช้แสดงว่าความจริงไม่ตรงกับที่รู้หรือคิดหรือกล่าวมา
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ แล้ว , ความจริง , ที่จริง , ที่แท้
ตัวอย่างประโยค: อันที่จริงฉันก็กลัวว่าผู้อ่านจะเบื่อกันซะก่อน ที่หมู่นี้ฉันมุ่งแต่เขียนถึงวิธีเสริมสวยชะลอความแก่อยู่เรื่อย ๆ

กุญแจรหัส n key code
คำอธิบาย: สมุดประมวลรหัส เพื่อใช้เข้ารหัสและถอดรหัส บรรจุข้อความที่เข้ารหัสไว้ด้านหนึ่งและข้อความที่ถอดรหัสแล้วไว้อีกด้านหนึ่ง

เครื่องหมายจรจร n road sign
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์จราจร

จรัก v be extremely fond of something
คำอธิบาย: พึงพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ใจชอบ , ถูกใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานและด้วยใจรักในงาน

ไม่จริงใจ adj insincere

วิตกจริต v be worried about
คำอธิบาย: คิดหวาดระแวงไปในทางร้ายทางเสีย
ตัวอย่างประโยค: บิ๊กกรมศุลฯ วิตกจริตหวั่นโดนลอบยิง

สุนัขจรจัด n stray dog
ความหมายเหมือนกับ: สุนัขข้างถนน

ตัวถ่วงความเจริญ n hindrance

ร่อนเร่พเนจร v wander
ความหมายเหมือนกับ: พเนจร , เร่ร่อน , เร่ร่าย

ไม่ยอมรับความจริง v deceive oneself

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ n Office of the National Counter Corruption Commission

วงจรเบ็ดเสร็จ n I Seek You
ความหมายเหมือนกับ: วงจรรวม

วงจรรวม n I Seek You
ความหมายเหมือนกับ: วงจรเบ็ดเสร็จ

สิ่งอัศจรรย์ n wonder

ตามจริง adv actually
คำตรงข้าม: โกหก , เท็จ

พูดเกินจริง v exaggerate
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง

สู้กับความจริง v confront the truth

ความเจริญรุ่งเรือง n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ความดี , ความดีงาม
คำตรงข้าม: เสนียด , อัปมงคล

ความซื่อสัตย์สุจริต n uprightness
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์

ความเจริญรุ่งเรือง n evolution
ความหมายเหมือนกับ: วิวรรธน์ , พัฒนา

ผู้เจริญรอยตาม n disciple
ความหมายเหมือนกับ: ศิษย์ , ลูกศิษย์ , ศิษยานุศิษย์ , สานุศิษย์

ตามที่จริง adv as a matter of fact
ความหมายเหมือนกับ: อันที่จริง

อัศจรรย์ใจ v be amazed
ความหมายเหมือนกับ: แปลกใจ

อาจริยวาท n Mahayana

ความเจริญ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความงอกงาม , ความเป็นผู้ใหญ่

เหมือนจริง adv truthfully
ความหมายเหมือนกับ: น่าเชื่อถือ

เกินจริง v be unbelievable
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

เกินจริง adj unbelievable
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

เกินจริง adv unbelievably
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

ตรวจชีพจร v take the pulse
ความหมายเหมือนกับ: จับชีพจร

โดยความเป็นจริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: ตามที่เป็นจริง

ตามที่เป็นจริง conj in fact
ความหมายเหมือนกับ: โดยความเป็นจริง

ร่อนเร่พเนจร v wander

คนร่อนเร่พเนจร n tramp

ไฟสัญญาณจรจร n traffic light
ความหมายเหมือนกับ: ไฟเขียวไฟแดง

การเอาจริงเอาจัง n seriousness

ความจริงแท้ n truth
ความหมายเหมือนกับ: สัตย์

วงจรข่าย n network
ความหมายเหมือนกับ: เครือข่าย , ข่ายงาน

เงินทุจริต n money earned from illegal business
คำตรงข้าม: เงินเย็น

ร่อนเร่พเนจร v wander
ความหมายเหมือนกับ: ร่อนเร่

ความเจริญ n development
ความหมายเหมือนกับ: ความก้าวหน้า

ความเจริญ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่งคั่ง , ความสมบูรณ์

มีจริตจะก้าน v be affected

คำพูดไม่จริง n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำเท็จ , คำโกหก

คนทุจริต n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล

นีรจร n fish
ความหมายเหมือนกับ: ปลา , มัจฉา , มัตสยะ , มัจฉะ , มัตสยา , มัสยา , มีน

นีรจร n fish
ความหมายเหมือนกับ: ปลา , มัจฉา , มัตสยะ , มัจฉะ , มัตสยา , มัสยา , มีน

คำพูดไม่จริง n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำเท็จ , คำโกหก

คนทุจริต n social evil doer
ความหมายเหมือนกับ: คนจัญไร , คนอัปรีย์ , คนพาล , คนเลว , อันธพาล

มีจริตจะก้าน v be affected

พระราชพิธีจรดพระนังคัล n ploughing ceremony
ความหมายเหมือนกับ: แรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัล n ploughing ceremony
ความหมายเหมือนกับ: แรกนา

ความเจริญ n civilization
ความหมายเหมือนกับ: อารยธรรม

ความเจริญรุ่งเรือง n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความดีงาม , ความเจริญ

ความเจริญ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความดีงาม , ความเจริญรุ่งเรือง

ความเจริญ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความสำเร็จ , ความงอกงาม

ผู้เจริญ n civilized people
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มีวัฒนธรรม

ดัดจริต v reform one´s conduct
ความหมายเหมือนกับ: กระแดะ

อย่างสุจริต adv honestly
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อสัตย์

ตามจริง adv straightforwardly

ดาวตาจระเข้ n fixed star
ความหมายเหมือนกับ: ดาวไต้ไฟ , ดาวเสือ

ดาวตาจระเข้ n name of a constellation of fixed stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาวเสือ , ดาวต่อมน้ำ

น่าอัศจรรย์ใจ adj surprising
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาดใจ , น่างงงวย , น่าสงสัย

น่าอัศจรรย์ใจ v be surprising
ความหมายเหมือนกับ: น่าประหลาดใจ , น่างงงวย , น่าสงสัย

คนเจรจา n broker
ความหมายเหมือนกับ: คนกลาง

ชามเบญจรงค์ n name of Thai porcelain with designs in five colours
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์ n name of Thai porcelain with designs in five colours
ความหมายเหมือนกับ: ชามเบญจรงค์

จริญภาวนา v practice the dharma
ความหมายเหมือนกับ: ประพฤติตามธรรม

ความจริงอันเป็นที่สุด n ultimate truth
ความหมายเหมือนกับ: ประโยชน์อย่างยิ่ง , เนื้อความอย่างยิ่ง

ได้จริง adv effectively
ความหมายเหมือนกับ: แน่

ชื่อจริง n given name

ถ้ำโจร n criminal association
ความหมายเหมือนกับ: รังโจน

ดัดจริต v be affected
ความหมายเหมือนกับ: กระแดะกระแด๋

การรู้แจ้งเห็นจริง n enlightenment
ความหมายเหมือนกับ: การรู้แจ้ง

คนวิกลจริต n madman
ความหมายเหมือนกับ: คนวิปลาส

คนวิกลจริต n incompetent person

คนวิกลจริต n lunatic
ความหมายเหมือนกับ: คนบ้า , คนเสียสติ

การจราจล n rebellion

การเจริญ n progression

ความเอาจริงเอาจัง n seriousness

ความสุจริตใจ n sincerity
ความหมายเหมือนกับ: ความบริสุทธิ์ใจ

ความอัศจรรย์ n miracle
ความหมายเหมือนกับ: ความแปลกประหลาด

ความเจริญรุ่งเรือง n glory
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่งเรือง , ความก้าวหน้า

ความเหมือนจริง n reality

ที่จริงแล้ว adv in fact
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ แล้ว

ตรวจชีพจร v take the pulse
ความหมายเหมือนกับ: วัดชีพจร

จรียง v sing
ความหมายเหมือนกับ: ขับลำ , ขับกล่อม , ร้องเพลง

ช่องการจรจร n lane
ความหมายเหมือนกับ: ช่องเดินรถ , ช่องทางจราจร

ช่องทางจรจร n lane
ความหมายเหมือนกับ: ช่องการจราจร , ช่องเดินรถ

ดำจริงๆ adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมิดหมี , ดำปี๊ดปี๋ , ดำปี๋

อัศจรรย์ใจ v be surprised
ความหมายเหมือนกับ: ชื่นชอบ , แปลกใจ , ตลึง

เรื่องจริง n fact
ความหมายเหมือนกับ: ความจริง , ข้อเท็จจริง

เสียพรหมจรรย์ v lose one´s virginity
ความหมายเหมือนกับ: เสียตัว

ไม่จริงจัง adv falsely
ความหมายเหมือนกับ: หลอก , เล่นๆ

หลักธรรมจริยา n morality
ความหมายเหมือนกับ: หลักคำสอน , หลักธรรม

ว่านหางจระเข้ n aloe

จรขจาย v spread
ความหมายเหมือนกับ: กระจาย
คำตรงข้าม: กระจุก

ดำจริงๆ adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท , ดำมิดหมี , ดำปี๊ดปี๋
คำตรงข้าม: ขาว

ดำจริงๆ adj jet-black
ความหมายเหมือนกับ: ดำสนิท
คำตรงข้าม: ขาว

ความเจริญ n growth
ความหมายเหมือนกับ: การเจริญเติบโต , การขยายตัว
คำตรงข้าม: ความคงที่ , ความถดถอย

ความเจริญ n flame
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญรุ่งเรือง , ความรุ่งโรจน์
คำตรงข้าม: ความตกต่ำ

ความเจริญรุ่งเรือง n flame
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความรุ่งโรจน์
คำตรงข้าม: ความตกต่ำ

ความเจริญ n flame
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญรุ่งเรือง , ความรุ่งโรจน์
คำตรงข้าม: ความตกต่ำ

ความเจริญรุ่งเรือง n flame
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความรุ่งโรจน์
คำตรงข้าม: ความตกต่ำ

ความเจริญ n progress
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญก้าวหน้า , ความรุ่งเรือง
คำตรงข้าม: ความถดถอย

ความสุจริต n honesty
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์ , ความซื่อ
คำตรงข้าม: ความทุจริต

ความเจริญรุ่งเรือง n progress
ความหมายเหมือนกับ: ความก้าวหน้า , ความเจริญ
คำตรงข้าม: ความเสื่อมถอย

ความเจริญ n progress
ความหมายเหมือนกับ: ความก้าวหน้า , ความเจริญรุ่งเรือง
คำตรงข้าม: ความเสื่อมถอย

ความเจริญ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่งเรือง
คำตรงข้าม: ความหายนะ , ความวิบัติ

ด้อยความเจริญ v underdeveloped
ความหมายเหมือนกับ: ล้าหลัง
คำตรงข้าม: เจริญ , พัฒนา

รักจริง n real love
คำตรงข้าม: รักลวง

หอมขจรกระจาย adj fragrant
ความหมายเหมือนกับ: หอมตลบอบอวล , หอม
คำตรงข้าม: เหม็นหึ่ง

ธรรมจรณะ n observance of righteousness
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรรยา , ธัมมจริยา
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา

ธรรมจรรยา n observance of righteousness
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรณะ , ธัมมจริยา
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา

ธัมมจริยา n observance of righteousness
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมจรณะ , ธรรมจรรยา
คำตรงข้าม: อธรรมจริยา

กองบังคับการตำรวจจรจร n Thai Traffic Police Official

เพลิดเพลินเจริญใจ v enjoy
ความหมายเหมือนกับ: เพลิดเพลินใจ , เพลิน , เพลินใจ

เพลิดเพลินเจริญใจ adv pleasingly
ความหมายเหมือนกับ: เพลิดเพลินใจ , เพลิน , เพลินใจ

วิถีโคจร n orbit
ความหมายเหมือนกับ: ทางโคจร , เส้นทางโคจร

ทางโคจร n orbit
ความหมายเหมือนกับ: วิถีโคจร , เส้นทางโคจร

เส้นทางโคจร n orbit
ความหมายเหมือนกับ: วิถีโคจร , ทางโคจร

วิถีโคจร n orbit
ความหมายเหมือนกับ: ทางโคจร , เส้นทางโคจร

ทางโคจร n orbit
ความหมายเหมือนกับ: วิถีโคจร , เส้นทางโคจร

เส้นทางโคจร n orbit
ความหมายเหมือนกับ: วิถีโคจร , ทางโคจร

สัญลักษณ์จรจร n road sign

หอมขจรกระจาย adj fragrant
ความหมายเหมือนกับ: หอมตลบอบอวล , หอมตลบ
คำตรงข้าม: เหม็น



ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top