จบลง

ภาษาอังกฤษ


v end
ความหมายเหมือนกับ: เสร็จสิ้น , จบสิ้น , สิ้นสุด , จบ
คำที่เกี่ยวข้อง: come to an end , finish , be over , be completed , conclude


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top