จนแล้วจนรอด

ภาษาอังกฤษ


adv for a long time
คำอธิบาย: เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจะร่อนจดหมายสมัครงานไปยังบริษัทเป้าหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ทำเสียที