จนสุดกำลัง

ภาษาอังกฤษ


adv at the utmost of one´s strength
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่
คำที่เกี่ยวข้อง: try as hard as possible
ตัวอย่างประโยค: ในการแข่งขันครั้งนี้เขาได้พยายามจนสุดกำลังความสามารถแล้ว