จนกระทั่ง

ภาษาอังกฤษ


conj until
ความหมายเหมือนกับ: ตราบเท่า , ถึงที่สุด , จนถึง , กระทั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: till
ตัวอย่างประโยค: ภาษานี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในปี 1975