จตุสดมภ์

ภาษาอังกฤษ


n the four ministries in the ancient government
คำอธิบาย: ตำแหน่งเจ้ากระทรวงปกครองครั้งโบราณ คือ เวียง วัง คลัง นา
คำที่เกี่ยวข้อง: the four pillars
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการเมืองโดยเปลี่ยนจากจตุสดมภ์มาใช้เป็นกระทรวง ทบวง กรม