จตุ

ภาษาอังกฤษ


adj four
ความหมายเหมือนกับ: สี่ , จตุร