จดหมายเวียน

ภาษาอังกฤษ


n circular
คำอธิบาย: หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
หน่วยนับ: ฉบับ, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือเวียน
คำที่เกี่ยวข้อง: handbill , flier , leaflet
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา