จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ


n electronic mail
คำอธิบาย: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
ความหมายเหมือนกับ: อีเมล์
คำที่เกี่ยวข้อง: e-mail
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน