จดหมาย

ภาษาอังกฤษ


n letter
คำอธิบาย: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
หน่วยนับ: ฉบับ, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: correspondence , mail
ตัวอย่างประโยค: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ