จดทะเบียน

ภาษาอังกฤษ


v register
คำอธิบาย: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ความหมายเหมือนกับ: ลงทะเบียน , ลงบัญชี , ขึ้นทะเบียน , ลงนาม , ลงชื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: enroll
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ

คำที่มี "จดทะเบียน" ในคำ


จดทะเบียนสมรส v register a marriage certificate
คำอธิบาย: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
ความหมายเหมือนกับ: จดทะเบียน
คำตรงข้าม: จดทะเบียนหย่า , หย่า
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก

ทุนจดทะเบียน n authorized capital
คำอธิบาย: จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้ง ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top