จด

ภาษาอังกฤษ


v write
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด , หมายไว้ , เขียนไว้ , บันทึก , คัดลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: write down , mark down , record , take note , copy
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
v be contiguous
คำอธิบาย: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
ความหมายเหมือนกับ: ติด , เชื่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: adjoin , border
คำตรงข้าม: ห่าง , แยก
ตัวอย่างประโยค: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า