จง

ภาษาอังกฤษ


aux must
คำอธิบาย: เป็นคำช่วยกริยาบอกความบังคับหรือความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: ต้อง , ควร
คำที่เกี่ยวข้อง: have to , should
ตัวอย่างประโยค: ขอให้นักเรียนจงอย่าขาดเรียน เพราะใกล้สอบแล้ว