งาน

ภาษาอังกฤษ


n festivity
คำอธิบาย: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานฉลอง , งานเลี้ยง , งานพิธี , งานรื่นเริง
คำที่เกี่ยวข้อง: party , celebration , feast
ตัวอย่างประโยค: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน
n task
คำอธิบาย: สิ่งหรือเรื่องที่ทำ
หน่วยนับ: เรื่อง, ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ผลงาน , ชิ้นงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: work , job
ตัวอย่างประโยค: เขาได้เขียนงานออกมาโดยได้รับความต้อนรับอย่างดีจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วไป

คำที่มี "งาน" ในคำ


งานธุรการ n general affairs
คำอธิบาย: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
ตัวอย่างประโยค: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน

งานนิทรรศการ n exhibition
คำอธิบาย: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
ความหมายเหมือนกับ: นิทรรศการ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ

งานประติมากรรม n sculpture
คำอธิบาย: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงาน ประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่ สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์

งานประพันธ์ n poetry
ความหมายเหมือนกับ: งานเขียน , บทประพันธ์
ตัวอย่างประโยค: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล

งานฝีมือ n craft
คำอธิบาย: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย

งานมงคล n auspicious ceremony
ตัวอย่างประโยค: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ

งานศิลปกรรม n art work
ความหมายเหมือนกับ: งานศิลปะ
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมรูปเคารพเป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่

งานสอน n teaching task
ความหมายเหมือนกับ: งานสอนหนังสือ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม

งานอาสาสมัคร n voluntaries
คำอธิบาย: งานที่รับทำด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนสมัครใจทำงานอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชน

งานจร n odd job
คำอธิบาย: งานที่ทำเป็นครั้งคราว
หน่วยนับ: งาน
คำตรงข้าม: งานประจำ
ตัวอย่างประโยค: เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี

งานช้าง n big project
คำอธิบาย: งานที่ต้องลงทุนลงแรง และใช้ความพยายามอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: งานใหญ่

งานจักสาน n basket making
ความหมายเหมือนกับ: การจักสาน

งานเทศกาล n carnival
ความหมายเหมือนกับ: เทศกาล

งานเย็บปักถักร้อย n needlework
ความหมายเหมือนกับ: การเย็บปักถักร้อย

งานแสดงสินค้า n expo
คำอธิบาย: งานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นที่รวมของสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: เอ็กซ์โป
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้มีงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นภายในประเทศไทยมากมาย

งานบริหาร n administrative work
ตัวอย่างประโยค: ทีมงานบริหารของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างมาก

งานหนัก n hard work
คำอธิบาย: งานที่ต้องทำมากกว่างานอื่นๆ
คำตรงข้าม: งานเบา
ตัวอย่างประโยค: ร้านนี้ต้องการพนักงานเก็บสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สู้งานหนัก

งานทำบุญ n religious ceremony
คำอธิบาย: งานที่ผู้คนมาช่วยกันประกอบกรรมดี เช่น มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานบุญ , งานกุศล
ตัวอย่างประโยค: ทั้งบ้านพากันไปงานทำบุญที่หมู่บ้านโน้นกันตั้งแต่เช้ามืด

งานฌาปนกิจศพ n funeral
คำอธิบาย: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานศพ , งานเผาศพ
ตัวอย่างประโยค: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์

งานกินเลี้ยง n party
คำอธิบาย: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานสังสรรค์
ตัวอย่างประโยค: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ

งานเขียน n writing
คำอธิบาย: ข้อเขียนซึ่งอาจจะเป็นรายงาน การแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้น
หน่วยนับ: เล่ม, ชิ้น, งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานนิพนธ์ , งานประพันธ์
ตัวอย่างประโยค: หนังสือเล่มนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่เหมาะกับเยาวชนที่สุด

งานเฉลิมฉลอง n celebration
คำอธิบาย: งานฉลองเพื่อความยินดีร่าเริงหรือเพื่อแสดงความปีติยินดี
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานฉลอง , งานสมโภช
ตัวอย่างประโยค: ในหมู่บ้านกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี

งานก่อสร้าง n construction
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: การก่อสร้าง
ตัวอย่างประโยค: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

งานการ n work
คำอธิบาย: กิจการที่ทำ
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , ภารกิจ , หน้าที่ , กิจการงาน , อาชีพ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อใดที่ลูกเรียนจบมีงานการที่มั่นคง พ่อแม่ก็สบายใจ

งานค้นคว้า n research
คำอธิบาย: งานที่มีการสืบสาวหาข้อมูลอย่างถูกถ้วนตามหลักวิชา
หน่วยนับ: งาน,ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: งานวิจัย , งานค้นคว้าวิจัย
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีงานค้นคว้าที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย

งานค้าง n backlog
คำอธิบาย: งานที่ยังไม่สำเร็จ
หน่วยนับ: งาน
คำตรงข้าม: งานที่ทำสำเร็จแล้ว
ตัวอย่างประโยค: อาทิตย์นี้ฉันคงไปไหนกับเธอไม่ได้หรอกมีงานค้างอยู่อีกเยอะที่จะต้องรีบสะสาง

งานฉลอง n celebration
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานสังสรรค์ , งานกินเลี้ยง , งานรื่นเริง , งานพบปะสังสรรค์
ตัวอย่างประโยค: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่

งานติดต่อ n communication
คำอธิบาย: งานที่ต้องมีการไปมาหาสู่กัน พูดจาเพื่อทำความตกลงกัน สื่อสารกัน
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ทำอะไรเลย มีงานติดต่อเข้ามาตลอด

งานติดต่อสื่อสาร n transmitting
ความหมายเหมือนกับ: การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ

งานแต่งงาน n wedding ceremony
คำอธิบาย: งานที่มีการทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานมงคลสมรส , งานสมรส
ตัวอย่างประโยค: งานแต่งงานเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

งานบ้าน n housework
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: งานบ้านเป็นงานที่ต้องทำอยู่ตลอดไม่มีวันเสร็จสิ้น

งานบุคลากร n personnel department
คำอธิบาย: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: งานบุคคล
ตัวอย่างประโยค: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร

งานบุญ n religious ceremony
คำอธิบาย: งานที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี ตามหลักศาสนา
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานทำบุญ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านต่างมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียง

งานประจำ n routine
คำอธิบาย: งานที่ต้องทำเป็นปกติ สม่ำเสมอ
หน่วยนับ: งาน
คำตรงข้าม: งานชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค: งานที่เขาทำอยู่ในบริษัทนี้เป็นงานประจำ

งานประจำปี n annual fair
คำอธิบาย: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานปี
ตัวอย่างประโยค: งานประจำปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี

งานประจำวัน n daily routine
คำอธิบาย: งานที่ต้องทำเป็นปกติ ประจำทุกวัน
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานประจำ
ตัวอย่างประโยค: เขามีงานประจำวันแต่ละอย่างที่ต้องทำมากมาย จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว

งานปี n annual festival
คำอธิบาย: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานประจำปี
ตัวอย่างประโยค: งานปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี

งานแปล n translation
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังง่วนอยู่กับการอ่านงานแปลอยู่ในห้องสมุด

งานพิธี n ceremony
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่จะเข้าร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้ควรแต่งกายให้เรียบร้อย

งานพิเศษ n part-time job
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานนอกเวลา
ตัวอย่างประโยค: นอกจากงานประจำในวันธรรมดาแล้ว เขาก็ยังมีงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์อีก

งานรื่นเริง n festival
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานฉลอง
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ

งานเลี้ยง n banquet
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานกินเลี้ยง , งานสังสรรค์
ตัวอย่างประโยค: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ

งานเลี้ยงต้อนรับ n welcoming party
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่

งานวัด n temple fair
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดงานวัดเป็นประจำทุกปี

งานวิจัย n research
หน่วยนับ: ชิ้น,งาน
ความหมายเหมือนกับ: การวิจัย , การค้นคว้า , การค้นคว้าวิจัย , งานค้นคว้าวิจัย
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์มหาวิทยาลัยควรทำงานสอนควบคู่ไปกับงานวิจัย

งานศพ n funeral
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานฌาปนกิจศพ
ตัวอย่างประโยค: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้

งานสนาม n fieldwork
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานภาคสนาม
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยต้องทำงานสนามกันอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

งานสมโภช n celebration
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานฉลอง , งานเฉลิมฉลอง
ตัวอย่างประโยค: ในทุกปีจะมีประชาชนไปร่วมงานสมโภชพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื่องแน่น

งานสังคมสงเคราะห์ n social work
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: งานสังคมสงเคราะห์อาจจะทำในแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้

งานแสดง n exhibition
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า

งานหนังสือ n desk work
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: ทางสำนักพิมพ์กำลังต้องการบุคลากรมาช่วยงานหนังสือเป็นจำนวนมาก

งานหลวง n state function
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: นิภาทำงานหนักมากต้องรับผิดชอบทั้งงานราษฏร์และงานหลวง

งานหลัก n routine
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานประจำ
คำตรงข้าม: งานอดิเรก
ตัวอย่างประโยค: งานหลักของเขาคือการสอนหนังสือ

งานอดิเรก n hobby
คำอธิบาย: กิจกรรมที่ทำเป็นพิเศษในเวลาว่าง
ความหมายเหมือนกับ: งานว่าง
ตัวอย่างประโยค: งานอดิเรกของผมคือการสะสมนาฬิกา

งานออกร้าน n trade fair
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานแสดงสินค้า
ตัวอย่างประโยค: หน่วยงานของเราเข้าร่วมงานออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี

งานอาชีพ n occupation
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานประจำ , งานหลัก
คำตรงข้าม: งานอดิเรก , งานว่าง
ตัวอย่างประโยค: นอกจากงานอาชีพที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่หารายได้พิเศษจากงานอดิเรก

งานอุตสาหกรรม n industrial work
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ควรมีขนาดใหญ่ ทนทาน ไม่แตกง่าย

งานราตรี n evening party
ความหมายเหมือนกับ: งานกลางคืน

งานเลี้ยงค็อกเทล n cocktail party

งานเลี้ยงส่ง n send-off party
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยงอำลา

งานเลี้ยงอำลา n farewell banquet
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยงส่ง

งานศิลปะ n art
คำอธิบาย: สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการใช้ฝีมือทางการช่างซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาชื่นชมอยู่กับงานศิลปะได้เป็นวันๆ อย่างไม่เบื่อหน่ายเลย

งานสังคม n social contact

งานแสดงนิทรรศการ n exhibition
ความหมายเหมือนกับ: งานนิทรรศการ

งานใหญ่ n important job
คำอธิบาย: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ

งานใหญ่ n important job
คำอธิบาย: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ

งานเลี้ยงรับรอง n welcoming party
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยงต้อนรับ
คำตรงข้าม: งานเลี้ยงส่ง

งานรัดตัว v be tied to work
คำอธิบาย: งานมากจนไม่มีเวลาจะไปทำอย่างอื่น
ตัวอย่างประโยค: ข้ออ้างที่เรามักนิยมใช้แก้ตัวเมื่อไม่อยากออกกำลังกายก็คือ ไม่มีเวลา งานรัดตัว ไม่มีเพื่อนออกกำลังกาย

งานใหญ่ n important job
คำอธิบาย: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ

งานสอนหนังสือ n teaching task

งานสมรส n wedding
ความหมายเหมือนกับ: วิวาหะ , วิวาหมงคล , การสมรส
คำตรงข้าม: การหย่าร้าง

งานกุศล n religious ceremony
ความหมายเหมือนกับ: งานบุญ

งานเผาศพ n funeral
ความหมายเหมือนกับ: งานศพ

งานเลี้ยงสังสรรค์ n party
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานสังสรรค์

งานสังสรรค์ n party
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานเลี้ยงสังสรรค์

งานนิพนธ์ n writing
ความหมายเหมือนกับ: งานประพันธ์

งานค้นคว้าวิจัย n research
ความหมายเหมือนกับ: งานวิจัย

งานสังสรรค์ n celebration
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานกินเลี้ยง , งานรื่นเริง , งานพบปะสังสรรค์

งานพบปะสังสรรค์ n celebration
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานสังสรรค์ , งานกินเลี้ยง , งานรื่นเริง

งานมงคลสมรส n wedding ceremony
ความหมายเหมือนกับ: งานสมรส

งานสมรส n wedding ceremony
ความหมายเหมือนกับ: งานมงคลสมรส

งานบุคคล n personnel department

งานนอกเวลา n part-time job

งานสังสรรค์ n banquet
ความหมายเหมือนกับ: งานกินเลี้ยง

งานต้อนรับ n welcoming party

งานค้นคว้าวิจัย n research
ความหมายเหมือนกับ: การวิจัย , การค้นคว้า , การค้นคว้าวิจัย

งานภาคสนาม n fieldwork

งานว่าง n hobby

งานดิน n earthwork

งานมงคลสมรส n wedding ceremony
ความหมายเหมือนกับ: งานแต่งงาน , งานสมรส , พิธีแต่งงาน

งานสมรส n wedding ceremony
ความหมายเหมือนกับ: งานมงคลสมรส , งานแต่งงาน , พิธีแต่งงาน

งานสโมสรสันนิบาต n social function

งานพิมพ์ n printed matter
ความหมายเหมือนกับ: เอกสาร

งานกลางคืน n evening party

สาขาสำนักงาน n branch office
คำอธิบาย: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
หน่วยนับ: สาขา
ความหมายเหมือนกับ: สาขา , สาขาย่อย
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ

หน่วยงานรัฐ n state agency
หน่วยนับ: หน่วยงาน
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงานราชการ
คำตรงข้าม: หน่วยงานเอกชน
ตัวอย่างประโยค: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว

จ้างงาน v employ
คำอธิบาย: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ความหมายเหมือนกับ: ว่าจ้าง
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

ทำงานบ้าน v do housework
ตัวอย่างประโยค: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย

ทีมงาน n work team
ความหมายเหมือนกับ: คณะทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ความสำเร็จของงานต้องยกให้ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของงาน

ผู้ดำเนินงาน n manager
คำอธิบาย: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน

ผู้บริหารงาน n executive
คำอธิบาย: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540

ผู้ประสานงาน n coordinator
คำอธิบาย: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนประสานงาน
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ

ผู้รายงาน n reporter
คำอธิบาย: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรายงาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง

ผังงาน n plan
คำอธิบาย: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
หน่วยนับ: ผัง
ความหมายเหมือนกับ: แผนผังงาน
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ

ร่วมงาน v work together
คำอธิบาย: ทำงานด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก

ร่วมงาน v attend a ceremony
คำอธิบาย: เข้าร่วมในพิธี
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

วงงาน n work cycle
คำอธิบาย: การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น
ตัวอย่างประโยค: การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง

สมัครงาน v apply for a job
คำอธิบาย: เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงาน
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายจะสมัครงานโดยใช้เอกสารปลอมทั้งหมด

เก็บงาน v check
คำอธิบาย: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจงาน
ตัวอย่างประโยค: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

ตลาดนัดแรงงาน n labour market
คำอธิบาย: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย

ทำการทำงาน v work
ความหมายเหมือนกับ: ทำงาน
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ปลื้มใจเมื่อลูกทำการทำงานกันทุกคน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n The Office of the Maritime Promotion Commission

พนักงานขาย n customer assistant

รายงานอากาศ n weather report

เครื่องใช้สำนักงาน n office equipment

พนักงานเก็บเงิน n cashier

พนักงานขนกระเป๋า n porter

พนักงานดับเพลิง n fireman

พนักงานเดินตั๋ว n usherette

พนักงานบริการ n page

พนักงานไปรษณีย์ n counter clerk
คำอธิบาย: เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์

พนักงานพิมพ์ดีด n typist

พนักงานยกกระเป๋า n porter

พนักงานยกสินค้า n porter
ความหมายเหมือนกับ: พนักงานยกของ

พนักงานส่งเอกสาร n company messenger

พนักงานสารบรรณ n filing clerk
ความหมายเหมือนกับ: พนักงานเก็บเอกสาร

ตำแหน่งงาน n vacancy
คำอธิบาย: ฐานะทางการงาน
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง

หน่วยงานราชการ n government sector
หน่วยนับ: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยราชการ , หน่วยงานรัฐบาล
คำตรงข้าม: หน่วยงานเอกชน
ตัวอย่างประโยค: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล

เข้าทำงาน v start work
คำอธิบาย: เข้าปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงาน
ความหมายเหมือนกับ: ทำงาน
คำตรงข้าม: เลิกงาน
ตัวอย่างประโยค: ที่ทำงานของผมกำหนดให้เข้าทำงาน 8.30 น.

เข้าทำงาน v start employment
คำอธิบาย: เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ทำงาน
คำตรงข้าม: ออกจากงาน
ตัวอย่างประโยค: หลังจากเรียนจบได้ 2 เดือน เขาก็เข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ

ทำงานหนัก v work hard
คำอธิบาย: ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้หยุดพัก
ความหมายเหมือนกับ: ทำงานมาก
คำตรงข้าม: ทำงานน้อย
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินสำหรับผ่อนบ้าน

แรงงานเด็ก n child labour
คำอธิบาย: ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และการจ้างแรงงานนั้น ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง
คำตรงข้าม: แรงงานผู้ใหญ่
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน

อายุใช้งาน n useful life
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
ความหมายเหมือนกับ: อายุการใช้งาน
ตัวอย่างประโยค: แบตเตอรี่แบบเก่ามีอายุใช้งานที่สั้นกว่าเกือบ 2 เท่า

วันทำงาน n workday
คำอธิบาย: วันปฏิบัติภาระหน้าที่การงานซึ่งไม่ใช่วันหยุด
หน่วยนับ: วัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลต้องการให้มีวันทำงานเพิ่มมากขึ้นโดยลดวันหยุดประจำปีลง

คนบ้างาน n workaholic
คำอธิบาย: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ, คนที่เห็นเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คนบ้างานมักจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ

พนักงานฝึกหัด n intern
คำอธิบาย: พนักงานที่อยู่ในช่วงฝึกทดลองทำงานให้ชำนาญก่อน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทถือว่าพนักงานใหม่เป็นพนักงานฝึกหัดก่อนทุกคน แล้วค่อยพิสูจน์กันด้วยผลงานภายหลัง

ไม่ทำงาน v inoperative
คำอธิบาย: ไม่พร้อมที่จะใช้งานตามปกติ
ความหมายเหมือนกับ: เสีย , ชำรุด
ตัวอย่างประโยค: CD-ROM ของผมมันไม่ทำงานเสียแล้ว และวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ด้วย

หมดอายุการใช้งาน v end of life
คำอธิบาย: หมดเวลาที่กำหนดไว้ให้ใช้งานได้
ความหมายเหมือนกับ: หมดอายุใช้งาน
ตัวอย่างประโยค: รหัสผ่านนี้จะหมดอายุการใช้งาน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน

อาคารสำนักงาน n office building
คำอธิบาย: สิ่งก่อสร้างที่มีสำนักงานหรือบริษัทต่างๆ รวมกันอยู่
หน่วยนับ: หลัง
ตัวอย่างประโยค: ย่านธุรกิจเช่น สีลม สุขุมวิท จะมีอาคารสำนักงานต่างๆ มากมายเต็มไปหมด

คนบ้างาน n workaholic
คำอธิบาย: คนที่ชอบทำงานมากกว่าปกติ เหมือนติดยาเสพย์ติด

แรงงาน n labor

โรงงาน n factory

โรงงานอุตสาหกรรม n industrial factory
หน่วยนับ: โรง

สมัครงาน v apply for

สร้างงาน v make a job

ส่วนงาน n part

สหภาพแรงงาน n labor union

สั่งงาน v command

สำนักงาน n office
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำการ , ที่ประกอบการ

แหล่งพลังงาน n power resource

การใช้งาน n usability
คำอธิบาย: การนำมาใช้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: แม้ดิสก์แผ่นเดียวจะเก็บข้อมูลได้ไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ต้องการทั้งจำนวนข้อมูลและความเร็ว

โครงงาน n project
ความหมายเหมือนกับ: เค้าโครง , โครงร่าง , โครง
ตัวอย่างประโยค: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการประกวดโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

จัดงาน v arrange
คำอธิบาย: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
ตัวอย่างประโยค: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว

ผู้ใช้งาน n user
ตัวอย่างประโยค: ในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

ประสานงาน v coordinate
คำอธิบาย: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ

พนักงานสอบสวน n inquiry official
คำอธิบาย: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่สอบสวน
ตัวอย่างประโยค: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ

สำนักงานใหญ่ n head office
คำอธิบาย: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด
ตัวอย่างประโยค: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

สถานภาพการทำงาน n work status
ตัวอย่างประโยค: การปฏิบัติตามบทบาทในการทำงานคือ การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพการทำงานหรือตำแหน่งของตน

รายงานการวิจัย n research report
คำอธิบาย: เอกสารที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
หน่วยนับ: ฉบับ, เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก

สายงาน n field
คำอธิบาย: ลักษณะงานประเภทต่างๆ
หน่วยนับ: สาย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โต๊ะทำงาน n office desk
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ห้องนี้มีโต๊ะทำงานเพียง 2-3 ตัว

โรงงาน n factory
คำอธิบาย: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
หน่วยนับ: โรง, แห่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว

วันหยุดงาน n holiday
คำอธิบาย: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
หน่วยนับ: วัน
คำตรงข้าม: วันทำงาน
ตัวอย่างประโยค: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก

สมุดรายงาน n report book
หน่วยนับ: เล่ม
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการมีคำสั่งว่า หากใครทำอะไรที่เป็นผลงาน ให้ผู้นั้นเขียนรายงานไว้ในสมุดรายงานที่เตรียมไว้

ห้องทำงาน n office
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินนำหน้าเธอเข้าไปในห้องทำงาน ซึ่งค่อนข้างจะมิดชิด

แรงงาน n labour
คำอธิบาย: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: กรรมกร , ผู้ใช้แรงงาน
ตัวอย่างประโยค: คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน

แรงงาน n work
คำอธิบาย: ความสามารถในการทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาโปรแกรมเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก

เล่นงาน v tackle
คำอธิบาย: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
ความหมายเหมือนกับ: โจมตี , ทำร้าย , กลั่นแกล้ง , แกล้ง
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว

ว่างงาน v be free
คำอธิบาย: ไม่ต้องทำงาน, ไม่ต้องทำกิจธุระ
ตัวอย่างประโยค: พอถึงฤดูแล้งชาวนาจึงจะว่างงานปลูกข้าวมาทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้

ว่างงาน v be unemployed
คำอธิบาย: ไม่มีงานทำ
ความหมายเหมือนกับ: ตกงาน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทล้มละลายกันระเนระนาดทำให้คนว่างงานกันเกือบทั้งประเทศ

ว่างงาน adj unemployed
คำอธิบาย: ที่ไม่มีงานทำ
ตัวอย่างประโยค: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว

สั่งงาน v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบหมายงาน
ตัวอย่างประโยค: ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน

สำนักงาน n office
คำอธิบาย: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ออฟฟิศ , ที่ทำการ
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา

หนีงาน v sneak out (the work)
คำอธิบาย: หลีกเลี่ยงไม่ยอมทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: โดดงาน , โดดร่ม
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ทำไมกลับบ้านเร็วจัง หนีงานมาหรือ

หัวหน้าคนงาน n foreman
คำอธิบาย: ผู้ควบคุมคนงาน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว

หัวหน้างาน n foreman
คำอธิบาย: ผู้ควบคุมงาน
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน

ออกจากงาน v quit
คำอธิบาย: ลาออกจากงาน
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านหลายๆ คนยอมออกจากงานเพื่อมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก

พนักงานเสิร์ฟ n waiter/waitress
คำอธิบาย: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: บ๋อย , บริกร
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร

ผึ้งงาน n worker
คำอธิบาย: ผึ้งที่ทำหน้าที่หาน้ำหวานดอกไม้และอาหารมาที่รัง
หน่วยนับ: ตัว, ฝูง
ตัวอย่างประโยค: พวกเราเห็นผึ้งงานเป็นฝูงพากันบินมาที่รัง

เพื่อนร่วมงาน n colleague
คำอธิบาย: ผู้ที่ร่วมทำงานหรือธุระอยู่ด้วยกันซึ่งต้องติดต่องานกัน เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สหายร่วมงาน , เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค: ฉันได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานเถียงกับลูกค้าเป็นประจำ

พิธีแต่งงาน n wedding ceremony
คำอธิบาย: พิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
หน่วยนับ: พิธี
ความหมายเหมือนกับ: พิธีสมรส
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมักไม่ให้ความสำคัญกับพิธีแต่งงานเท่าไหร่ แต่จะให้ความสำคัญกับพิธีเผาศพมากกว่า

ข่ายงาน n network
คำอธิบาย: วงงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลและประสานกัน
หน่วยนับ: ข่าย
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลระยะไกลกับข่ายงานการศึกษาทางไกล

ข้อพิพาทแรงงาน n labor dispute
คำอธิบาย: ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หน่วยนับ: ข้อ
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ข้อพิพาทแรงงานนำไปสู่การชี้ขาด

คนงาน n worker
คำอธิบาย: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย

คณะทำงาน n working group
คำอธิบาย: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: คณะ
ตัวอย่างประโยค: คณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดควรจะทำตัวเป็นกรรมการที่ให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ค่าแรงงาน n wage
ความหมายเหมือนกับ: ค่าจ้าง , เงินเดือน , ค่าตอบแทน
ตัวอย่างประโยค: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ

คู่แต่งงาน n bride and groom
ความหมายเหมือนกับ: คู่บ่าวสาว , คู่สมรส

ผู้ปฏิบัติงาน n officer
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พนักงาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น

ผู้ร่วมงาน n colleague
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำงานในที่แห่งเดียวกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค: การได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน

ผู้รายงานข่าว n reporter
คำอธิบาย: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อ่านข่าว , ผู้ประกาศข่าว
ตัวอย่างประโยค: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น

แผนปฏิบัติงาน n objective plan
คำอธิบาย: แผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
หน่วยนับ: แผน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบถึงแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป

ฝึกงาน v apprentice
คำอธิบาย: สอนให้ทำงานจนทำได้
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก

พนักงานขาย n salesman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขาย , ผู้ขาย
คำตรงข้าม: คนซื้อ , ผู้ซื้อ
ตัวอย่างประโยค: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง

พลังงาน n energy
คำอธิบาย: ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้
ตัวอย่างประโยค: เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

พลังงานนิวเคลียร์ n nuclear energy
คำอธิบาย: พลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์
ตัวอย่างประโยค: จุดเปราะบางที่สุดของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือปัญหาการกำจัดกากนิวเคลียร์และการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

พลังงานไฟฟ้า n electric energy
คำอธิบาย: พลังงานที่ได้จากไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: กำลังไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค: ความเจริญทางวัตถุเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทวีคูณ

พลังงานแสงอาทิตย์ n solar energy
คำอธิบาย: พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสมดุลอากาศตามธรรมชาติของโลก

พักงาน v be suspended from job
คำอธิบาย: หยุดงานชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องสูญเสียพนักงานไปกว่าครึ่งจากการลาออกและถูกพักงานชั่วคราว

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม n Ministry of Labour and Social Welfare
หน่วยนับ: กระทรวง
ตัวอย่างประโยค: ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้งบประมาณรายจ่ายน้อยที่สุด

เป็นการเป็นงาน adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: เป็นงานเป็นการ , เป็นเรื่องเป็นราว , เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , ตั้งใจจริง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาเริ่มหางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเป็นการเป็นงานแล้ว

มาตรฐานแรงงาน n labour standards
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของสถานประกอบการต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานของชาติในทุกระดับ

โปรแกรมใช้งาน n application program
คำอธิบาย: ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง
หน่วยนับ: โปรแกรม, ชุด
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน

ผลงาน n works
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นผลจากการสร้างสรรค์งาน
หน่วยนับ: ชิ้น, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประติมากรรม

ผลงาน n success
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่
หน่วยนับ: ชิ้น, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: ผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ

ผลงานวิจัย n research
คำอธิบาย: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
หน่วยนับ: ชิ้น, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ผลการวิจัย , ผลวิจัย
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยออกมามากมาย

มาตรฐานแรงงาน n labour standards
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของสถานประกอบการต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานของชาติในทุกระดับ

แรงงานสัมพันธ์ n relationship between employer and employee about right and duty
คำอธิบาย: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับใน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงงานทอผ้า n weaving factory
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ขณะบินร่อนลง

โรงงานยาสูบ n tobacco factory
ตัวอย่างประโยค: ในเมืองไทยมีโรงงานยาสูบหลายแห่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชีเงินเดือน

วัยทำงาน n working age
คำอธิบาย: วัยที่ใช้พลังทางร่างกายและสติปัญญาผลิตงานออกมา

ศาลแรงงานกลาง n Central Labour Court
หน่วยนับ: ศาล
ความหมายเหมือนกับ: ศาลแรงงานภาค , ศาลแรงงานจังหวัด

สถานที่ทำงาน n office
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชนสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่างๆ

เอาการเอางาน v be diligent
คำอธิบาย: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , เอาการ
คำตรงข้าม: ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนายทหารที่ตรงไปตรงมา เอาการเอางาน และซื่อตรงยุติธรรม

เอาการเอางาน adj diligent
คำอธิบาย: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , เอาการ , เอางานเอาการ
คำตรงข้าม: ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนเอาการเอางาน และไม่นิยมใส่ร้ายป้ายสี หรือมองคนอื่นในแง่ร้าย

เอางานเอาการ adj diligent
คำอธิบาย: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , เอาการเอางาน
คำตรงข้าม: ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้บังคับการทางหลวงได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการทเอางานเอาการคนหนึ่ง

เอางานเอาการ v be diligent
คำอธิบาย: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , เอาการเอางาน
คำตรงข้าม: ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค: เหตุที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับท่านพระยาอนุมานราชธน ก็เพราะท่านเห็นว่า เขาเอางานเอาการจริงๆ

เอาการเอางาน adv diligently
คำอธิบาย: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , เอาการ , เอางานเอาการ
คำตรงข้าม: ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค: เขาให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนอย่างเอาการเอางาน

เอางานเอาการ adv diligently
คำอธิบาย: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , เอาการ , เอาการเอางาน
คำตรงข้าม: ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดอย่างเอางานเอาการในการสรุปประเด็นสำคัญในที่ประชุม

เอางาน v raise one hand and jerk up a little before receive a thing
คำอธิบาย: แสดงความเคารพเจ้านายโดยแบมือเอาสันมือลงแล้วกระดกมือขึ้นน้อยๆ ก่อนรับของ (ใช้แก่การรับของจากเจ้านาย)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง n Fiscal Policy Office

สำนักงานคดีอาญา n Office of Criminal Litigation

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ n Office of the National Culture Commission
ความหมายเหมือนกับ: สวช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n the Office of the Maritime Promotion Commission
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับบริษัทที่ปรึกษากลุ่มหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน n Office of the Board of Investment
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเมื่อ 13 สิงหาคม 2541 ดำเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดการส่งออก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ n National Youth Bureau
ความหมายเหมือนกับ: สยช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ n Office of the National Environment Board
ความหมายเหมือนกับ: สวล.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวกับ “สารคดี” ถึงแหล่งที่อาจก่อให้เกิดฝนกรด

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ n Office of the State Attorney Commission
ความหมายเหมือนกับ: สกอ.
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา n the Food and Drug Administration
ความหมายเหมือนกับ: อย.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำข้อมูลกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาลงเว็บไซต์

สำนักงานคดีแพ่ง n Office of Civil Litigation
ความหมายเหมือนกับ: สคพ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคดีแพ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งทั้งปวง ตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคดีภาษีอากร n Office of Tax Litigation
ตัวอย่างประโยค: ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

สำนักงานคดียาเสพติด n Office of Narcotics Litigation
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องนายสมร และนางสาวอัจฉราชาวพม่า เป็นจำเลยฐานร่วมกันมียาบ้า

สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว n Office of Juvenile and Family Litigation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ n National Energy Policy Office
ความหมายเหมือนกับ: สพช.
ตัวอย่างประโยค: นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานในโลกของเรา เป็นผลงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ n Office of Atomic Energy for Peace
ความหมายเหมือนกับ: พป.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีโครงการจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านรังสี กองการวัดกัมมันตรังสี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร n Secretariat of the House of Representatives
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการจำนวน 1,064 คน และลูกจ้างจำนวน 173 คน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา n Secretariat of the Senate
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตั้งขึ้นนับแต่เดือนกันยายน 2535 ตามระเบียบจัดแบ่งส่วนราชการ ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี n Secretariat of the Prime Minister
ความหมายเหมือนกับ: สลน.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการนำร่อง IT Model Office

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี n Secretariat of the Cabinet
ความหมายเหมือนกับ: สลค.
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคดีแรงงาน n Office of Labour Litigation
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคดีแรงงานมีส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายกิจการทั่วไป และสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1-2

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม n Thai Industrial Standards Institute
ความหมายเหมือนกับ: มอก.

สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร n Office of Economic Crime Litigation

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี n Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตาม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวง n Office of the Permanent Secretary

สำนักงานประกันสังคม n Department of public Welfare
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานประกันสังคมในขณะนี้คือ งบประมาณและกำลังอัตราเจ้าหน้าที่มีจำกัด

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ n Bureau of the Crown Property

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน n Office of the Auditor-General of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก n Office of the Commission for the Management of Road Traffic
ความหมายเหมือนกับ: สจร.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้ริเริ่มจัดทำโครงการทาง แยกปลอดภัยขึ้น เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท n the Office of Accelerated Rural Development
ความหมายเหมือนกับ: รพช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2545 เป็นจำนวนเงิน 12,077,148,700 บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม n Agricultural Land Reform Office
ความหมายเหมือนกับ: ส.ป.ก.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความประสงค์จะชื้อเครื่อง มือใหม่ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน n Office of the Civil Service Commission
ความหมายเหมือนกับ: ก.พ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู n Office of the Teacher Civil Service Commission
ความหมายเหมือนกับ: ก.ค.
ตัวอย่างประโยค: การปรับปรุงคู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน n Office of Private Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สช.
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่ 17 โรงเรียนด้วยกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สกศ.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมุ่งสรรหาครูที่มีผลงานการสอนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูต้นแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา n Office of the Juridical Council
ตัวอย่างประโยค: หลังที่มีการยุบเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภาระหน้าที่การงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเปลี่ยนไปมาก

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง n Office of the Rubber Replanting Aid fund
ความหมายเหมือนกับ: สกย.
ตัวอย่างประโยค: หากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกยางหรือราคายางสามารถสอบถามไปยังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้ทุกวันทำการ

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ n Office of the National Primary Education Commission
ความหมายเหมือนกับ: สปช.
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อคิดเห็นเรื่องการส่งยุวทูตความดีไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม n Office of Industrial Economics

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร n Office of Agricultural Economics

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ n Office of the Judicial Affairs

สำนักงานสถิติแห่งชาติ n National Statistical Office
ความหมายเหมือนกับ: สสช.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ n Secretariat of the National Security Council

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล n Government Lottery Office

สำนักงานสาขา n branch office
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: สาขา

สำนักงานอัยการสูงสุด n Office of the Attorney-General

ติดงาน v be busy
คำอธิบาย: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ความหมายเหมือนกับ: ติดธุระ
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน

ตลาดแรงงาน n labor market
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ภาควิชาภาษาศาสตร์เริ่มค้นพบว่าสาขาวิชานี้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

แต่งงาน v marry
คำอธิบาย: ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
ความหมายเหมือนกับ: สมรส
คำตรงข้าม: หย่าร่าง , หย่า
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เมื่อหญิงแต่งงานแล้วจะไปอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพ่อแม่ของสามี รวมกับบรรดาญาติพี่น้องของสามี

เจ้าของงาน n host
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าภาพ
คำตรงข้าม: แขก
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเสนอการออกแบบนี้เพื่อให้เจ้าของงานรับรอง

เจ้าพนักงาน n official
คำอธิบาย: บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราว และหมายความรวมถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยราชการ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเฉพาะกรณีด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพนักงานต้องจดทะเบียนและต้องทำรายชื่อให้โสเภณีที่ประกอบอาชีพ ในสำนักงานของตน

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ n correctional officer
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องคอยฟังคำสั่งจากเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่พลเรือนในเรือนจำ

ทำงานทำการ v work
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติงาน , ดำเนินงาน , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำงานทำการ เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้

ทำงาน v work
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินการ , ดำเนินกิจการ , ปฏิบัติการ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานรักษาคนที่มีอาการผิดปกติทางจิต

ที่ทำงาน n office
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงาน , สำนักงาน , ที่ประกอบการ , ที่ทำการ
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างอาคารเรียงรายถึง 23 ตึก เป็นที่ทำงานของคนถึง 5,000 คน

นายงาน n supervisor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้างาน , หัวหน้าคนงาน , นาย
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ

บริหารงาน v administrate
ความหมายเหมือนกับ: บริหาร , ดำเนินงาน , ดูแลงาน
ตัวอย่างประโยค: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท

ร่วมหัวงาน v almost finish
คำอธิบาย: เกือบเสร็จแล้ว

รายงานตัว v report to
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับหมายเรียกให้เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรายงานตัวต่อผู้บริหารระดับสูง

รายงานการประชุม n minutes
คำอธิบาย: รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ
หน่วยนับ: ฉบับ, เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานด้านธุรการพัสดุการเงิน การประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

ปฏิบัติงาน v work
คำอธิบาย: กระทำตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ทำงาน , ทำ , ดำเนินงาน , จัดการ , บริหาร
ตัวอย่างประโยค: บริษัทก่อสร้างเริ่มปฏิบัติงานแล้ว หลังจากเซ็นสัญญา

ชิ้นงาน n work
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ผลงาน , งาน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายชิ้นงาน

กฎหมายแรงงาน n labour legislation
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

กรมการจัดหางาน n Department of Employment
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมการจัดหางานจัดบู๊ทรับสมัครงาน ณ ท้องสนามหลวง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน n Department of Skill Development
ตัวอย่างประโยค: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน n Department of Energy Development and Promotion

กรมโรงงานอุตสาหกรรม n Department of Industrial Works
ความหมายเหมือนกับ: กรอ.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน n Department of Labour Protection and Welfare
ความหมายเหมือนกับ: กสร.

กำลังแรงงาน n labor force
ความหมายเหมือนกับ: แรงงาน , พลังงาน
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องการทำงานที่ไม่ต้องใช้กำลังแรงงานมากแต่มีรายได้สูง

การนัดหยุดงาน n strike
ความหมายเหมือนกับ: การประท้วงหยุดงาน , การสไตรค์
ตัวอย่างประโยค: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น

การบริหารงานบุคคล n personnel management
ความหมายเหมือนกับ: การจัดการงานบุคคล
ตัวอย่างประโยค: การบริหารงานบุคคลในสังคมตำรวจไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำรวจบางพวกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนนำเงินมาซื้อหาตำแหน่งกันอย่างกว้างขวาง

การฝึกงาน n job training
คำอธิบาย: การสอนให้ทำงานจนทำได้
ความหมายเหมือนกับ: การฝึกหัดงาน
ตัวอย่างประโยค: การฝึกงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อไปในอนาคต

การรายงานผล n report
ความหมายเหมือนกับ: การแจ้งผล
ตัวอย่างประโยค: การรายงานผลการแข่งขันทางโทรทัศน์ช้ากว่าทางวิทยุเพราะเกิดความผิดพลาดในส่งข้อมูล

การสมัครงาน n job application
ตัวอย่างประโยค: เขาขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการสมัครงาน

การวิเคราะห์งาน n analysis
ตัวอย่างประโยค: การวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียด

คนว่างงาน n unemployable person
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่มีงานทำ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนตกงาน
ตัวอย่างประโยค: คนที่มีงานทำไม่อาจรู้ถึงความทรมานของคนว่างงานได้

กลุ่มทำงาน n working group
คำอธิบาย: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: กลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มทำงานตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด

การงาน n work
คำอธิบาย: กิจการที่ทำ
ความหมายเหมือนกับ: การทำงาน , งาน , กิจธุระ , ธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค: ไพโรจน์เป็นคนที่เอาใจใส่การงานดี

การจ้างแรงงาน n employment
คำอธิบาย: สภาพการจ้าง
ตัวอย่างประโยค: อัตราการจ้างแรงงานไทยมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำลง

การช่วยงาน n helping
ความหมายเหมือนกับ: การช่วย
ตัวอย่างประโยค: งานวันนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะการช่วยงานของพวกเราทุกคน

การดูงาน n observation
หน่วยนับ: ครั้ง
ตัวอย่างประโยค: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย

การดูงานต่างประเทศ n going abroad on a tour of investigation
หน่วยนับ: ครั้ง
ตัวอย่างประโยค: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การตกงาน n unemployment
ความหมายเหมือนกับ: การว่างงาน
ตัวอย่างประโยค: เพราะการตกงานของเขาทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน

ขอแต่งงาน v propose marriage to
ตัวอย่างประโยค: เขาขอแต่งงานกับเธอในวันวาเลนไทน์

ขาดงาน v absence from work
คำอธิบาย: ไม่มาทำงาน
ตัวอย่างประโยค: พนักงานส่งของขาดงานติดกันมา 3 วันแล้ว ไม่โทรศัพท์มาแจ้งด้วย

จ้างแรงงาน v hire the services of someone
ความหมายเหมือนกับ: ว่าจ้างแรงงาน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราไม่จ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ากลุ่มนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเสียหายทันที

ดำเนินงาน v operate
ความหมายเหมือนกับ: กระทำงาน , ปฏิบัติงาน , จัดการ
ตัวอย่างประโยค: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม

ดูงาน v observe activities
ความหมายเหมือนกับ: ศึกษางาน

ตรวจงาน v inspect
ความหมายเหมือนกับ: สำรวจ , ตรวจตรา , ตรวจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้

ทำงานต่อ v continue working
คำอธิบาย: ดำเนินธุระหรือกิจการงานที่ต้องทำต่อไป
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องทำงานต่อ คงไม่ว่างไปกับเธอเย็นนี้

เทคโนโลยีพลังงาน n energy technology
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เที่ยวงาน v go around the fair

พนักงานเก็บตั๋ว n ticker collector
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเก็บตั๋ว

พนักงานขายของ n salesman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายของ

พนักงานขายตั๋ว n ticket seller
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายตั๋ว
ตัวอย่างประโยค: พนักงานขายตั๋วบางคนสุภาพเรียบร้อย แต่บางคนพูดจาเหมือนไม่เต็มใจ ไม่มีหางเสียง

พนักงานตรวจบัญชี n auditor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนตรวจบัญชี

พนักงานต่อโทรศัพท์ n telephone operator
หน่วยนับ: คน

พนักงานต้อนรับ n receptionist
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่รับรองแขกหรือผู้มาเยี่ยม
หน่วยนับ: คน

พนักงานบัญชี n accountant
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี
หน่วยนับ: คน

พนักงานรักษาความปลอดภัย n security guard
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: รปภ.

พนักงานสืบสวน n investigator
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสืบสวนในเรื่องนี้

รายงาน v report
คำอธิบาย: บอกเรื่องราวที่ไปทำหรือไปรู้มา
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหน้าผู้ดูจะเล่นได้ดีกว่าเล่นคนเดียว

รายงาน n report
คำอธิบาย: เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน

เวลาทำงาน n office hours
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายไม่ชอบให้จับกลุ่มคุยกันช่วงเวลาทำงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน n Office of the Auditor General of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง n Election Commission of Thailand

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ n Royal Thai Police

หน่วยงาน n institute
หน่วยนับ: หน่วย, ฝ่าย, หน่วยงาน
ตัวอย่างประโยค: กรมอัยการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

หัวงาน n projector
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวหน้าสั่งการในงานต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้างาน
ตัวอย่างประโยค: ยายบุญรับเป็นหัวงานในวันทอดผ้าป่าปีนี้

หัวงาน n beginning of a job
คำอธิบาย: เวลาตั้งต้นทำงาน
ตัวอย่างประโยค: พอหัวงานชาวนาทุกคนก็ลงมือไถหว่านกันอย่างเต็มที่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ n International Labour Organization

อยู่งาน v attend
คำอธิบาย: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่

ออกงาน v give the first performance
คำอธิบาย: แสดงแก่ประชาชนครั้งแรก (ใช้แก่วงมหรสพ โขน ละคร)
ตัวอย่างประโยค: หางเครื่องบ้านเราฝึกกัน 1 - 2 วัน ก็ออกงานได้แล้ว

ออกงาน v go to party
ความหมายเหมือนกับ: ไปงาน
ตัวอย่างประโยค: วันนี้คุณแม่ต้องออกงานแทนคุณพ่อ

เครื่องดื่มให้พลังงาน n energy drink
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า

เครื่องดื่มให้พลังงาน n energy drink
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า

ผลการดำเนินงาน n overall operation
คำอธิบาย: ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543

วัยแรงงาน n work-force age
คำอธิบาย: ผู้ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จีนจะเจอกับสถานการณ์ปัญหาแรงงานที่ตึงเครียดมากขึ้น อันเนื่องมาจากประชากรที่เป็นวัยแรงงานเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ประสานงาน n coordination center

ชีวิตแต่งงาน n married life
ความหมายเหมือนกับ: ชีวิตครอบครัว , ชีวิตสมรส
คำตรงข้าม: ชีวิตโสด
ตัวอย่างประโยค: การหย่าร้างคือการสิ้นสุดชีวิตแต่งงานของคู่สมรส

ตกงาน v be unemployed
ความหมายเหมือนกับ: ว่างงาน , ไม่มีงานทำ , เตะฝุ่น
คำตรงข้าม: ได้งาน
ตัวอย่างประโยค: ระบบสวัสดิการ จะมีการจ่ายเงินชดเชยแทนเงินเดือนเวลาคนตกงาน

หยุดงาน v stop working
คำอธิบาย: ไม่มาทำงาน
คำตรงข้าม: ทำงาน
ตัวอย่างประโยค: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์

จดหมายสมัครงาน n application letter

เปิดงาน v open
คำอธิบาย: ประกาศเพื่อเริ่มงานเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100% เมื่อค่ำวานนี้

ผู้สมัครงาน n applicant

เล่นงาน v attack
คำอธิบาย: ว่าหรือทำร้าย โดยอีกฝ่ายหนึ่งมักไม่อาจตอบโต้
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายโน้นเล่นงานเราเข้าแล้ว

เครื่องดื่มให้พลังงาน n energy drink
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานเป็นอาหารระหว่างมื้อแทนอาหารเสริมจะดีกว่า

ติดตามผลงาน v follow up
คำอธิบาย: คอยรับฟังการเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน

ผลการดำเนินงาน n overall operation
คำอธิบาย: ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543

พนักงานเก็บตั๋ว n ticket collector
คำอธิบาย: ผู้ที่เก็บตั๋วจากผู้ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วโดยได้รับค่าจ้างตอบแทน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขายืนพูดกับพนักงานเก็บตั๋วครู่หนึ่ง แล้วเดินกลับมาหาเพื่อนซึ่งนั่งซับน้ำฝนด้วยผ้าเช็ดหน้าอยู่

พนักงานขับรถ n chauffeur
คำอธิบาย: ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทโตโยต้ารับสมัครพนักงานขับรถ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

รายงานประจำปี n annual report
คำอธิบาย: รายงานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงถึงสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

วัยแรงงาน n work-force age
คำอธิบาย: ผู้ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จีนจะเจอกับสถานการณ์ปัญหาแรงงานที่ตึงเครียดมากขึ้น อันเนื่องมาจากประชากรที่เป็นวัยแรงงานเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ประสานงาน n coordination center

หยุดงาน v stop working
คำอธิบาย: ไม่มาทำงาน
คำตรงข้าม: ทำงาน
ตัวอย่างประโยค: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์

กำลังงาน n power to work
คำอธิบาย: กำลังในการทำงาน

ใช้งาน v be usable
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ในเขื่อนทั้งสองมีจำนวน 5,240 ล้านลูกบาศก์เมตร

แบ่งงาน v share the work
คำอธิบาย: แยกกันทำงาน
ตัวอย่างประโยค: งานในฝ่ายกิจการนักศึกษาแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ด้านกิจการนักศึกษาของคณะ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน n plant manager
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก

พนักงานขับรถไฟ n engine driver
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นความประมาทของพนักงานขับรถไฟ

พนักงานทำบัญชี n book-keeper

พนักงานธุรการ n administrator

พนักงานประชาสัมพันธ์ n public relations officer

เสียงาน v lose one´s task
คำอธิบาย: ไม่ได้งาน
ความหมายเหมือนกับ: เสียการเสียงงาน , เสียงานเสียการ
ตัวอย่างประโยค: ตัวเองต้องเสียงานไปเปล่าๆ เพราะผู้หญิงคนเดียวเท่านั้น

แหล่งพลังงาน n source of energy
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายไทยต้องการแหล่งพลังงานด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากอินโดนีเซีย

คนประสานงาน n coordinator

คนรายงาน n reporter

แผนผังงาน n plan

คนทำงาน n diligent person

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ n Office of the Royal Development Projects Board

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน n Anti Money Laundering Office

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ n Office of the National Counter Corruption Commission

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ n Local Area Network

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค n Office of the Consumer Protection Board

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม n Office of Environmental Policy and Planning

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ n National Science and Technology Development Agency

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

พนักงานผสมเหล้า n bartender

พนักงานยกของ n porter

พนักงานเก็บเอกสาร n filing clerk

หน่วยงานรัฐบาล n government sector
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยราชการ
คำตรงข้าม: หน่วยงานเอกชน

ทำงานมาก v work hard
คำตรงข้าม: ทำงานน้อย

ชนชั้นใช้แรงงาน n working class
ความหมายเหมือนกับ: ชนชั้นกลาง
คำตรงข้าม: ชนชั้นสูง

อายุการใช้งาน n useful life

หมดอายุใช้งาน v end of life

ชนชั้นแรงงาน n working class
ความหมายเหมือนกับ: ชนชั้นกรรมาชีพ
คำตรงข้าม: ชนชั้นนำ

ตำแหน่งงานว่าง n vacancy

หน่วยงานเอกชน n private organization
คำตรงข้าม: องค์กรของรัฐ

ใบสมัครงาน n application

สั่งการงาน v direct
ความหมายเหมือนกับ: สั่งงาน

ผู้ใช้แรงงาน n labour
ความหมายเหมือนกับ: กรรมกร

มอบหมายงาน v assign

โดดงาน v sneak out (the work)
ความหมายเหมือนกับ: โดดร่ม

พนักงานภูษามาลา n page

คนทำงานบ้าน n housekeeper
ความหมายเหมือนกับ: คนรับใช้ , คนใช้

มอบหมายงาน v assign
ความหมายเหมือนกับ: มอบ , มอบหมายให้ , มอบหน้าที่

สหายร่วมงาน n colleague
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนผู้ร่วมงาน

เพื่อนผู้ร่วมงาน n colleague
ความหมายเหมือนกับ: สหายร่วมงาน

แผนงาน n framework
ความหมายเหมือนกับ: เค้าโครง , ขอบข่าย

การทำงาน n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , ภารกิจ , หน้าที่ , กิจการงาน , อาชีพ

กิจการงาน n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , ภารกิจ , หน้าที่ , อาชีพ

พนักงาน n officer

เหมาะแก่งาน adv appropriately
ความหมายเหมือนกับ: สมควร

เป็นงานเป็นการ adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: เป็นการเป็นงาน , เอาจริงเอาจัง
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ

เป็นงานเป็นการ adv seriously
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเรื่องเป็นราว , เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , ตั้งใจจริง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ

ศาลแรงงานภาค n Central Labour Court
ความหมายเหมือนกับ: ศาลแรงงานจังหวัด

ศาลแรงงานจังหวัด n Central Labour Court
ความหมายเหมือนกับ: ศาลแรงงานภาค

พนักงาน n clerk
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่

งานเขียน ์n book
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งพิมพ์

ผู้จัดงาน n host
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของงาน
คำตรงข้าม: แขก

พนักงาน n staff
ความหมายเหมือนกับ: บุคลากร , คนงาน

ประกอบการงาน v work

หยาดเหงื่อแรงงาน n labor

ดูแลงาน v administrate
ความหมายเหมือนกับ: บริหาร , ดำเนินงาน

พนักงาน n personnel
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าหน้าที่

ใบรายงาน n public notice

ใบรายงาน n official report from the province

ชีวิตแต่งงาน n married life
ความหมายเหมือนกับ: ชีวิตครอบครัว , ชีวิตสมรส , การครองเรือน , การมีคู่ครอง , การเป็นสามีภรรยา

ชีวิตแต่งงาน n married life
ความหมายเหมือนกับ: ชีวิตคู่ , ชีวิตครอบครัว , การเป็นสามีภรรยา

การรายงานข่าว n publication
ความหมายเหมือนกับ: การแจ้งข่าว , การแพร่ข่าว , การลงข่าว , การออกข่าว

กิจ. งาน n business
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , หน้าที่

การแต่งงาน v wedding
ความหมายเหมือนกับ: การสมรส

การประท้วงหยุดงาน n strike
ความหมายเหมือนกับ: การสไตรค์

การจัดการงานบุคคล n personnel management

การฝึกหัดงาน n job training

คนตกงาน n unemployable person

พนักงานตรวจตรา n guard at night
ความหมายเหมือนกับ: ยาม

การทำงาน n work
ความหมายเหมือนกับ: งาน , กิจธุระ , ธุรกิจ

การว่างงาน n unemployment

ควบคุมงาน v manage
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง , สั่งงาน

ว่าจ้างแรงงาน v hire the services of someone

กระทำงาน v operate
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติงาน , จัดการ

ศึกษางาน v observe activities

แม่งาน n chief

ไปงาน v go to party

ไม่มีงานทำ v be unemployed
ความหมายเหมือนกับ: ว่างงาน , เตะฝุ่น
คำตรงข้าม: ได้งาน

พนักงานเก็บค่าโดยสาร n conductor

พนักงานดูแลความสะอาด n housekeeper

เสียการเสียงงาน v lose one´s task
ความหมายเหมือนกับ: เสียงานเสียการ

เสียงานเสียการ v lose one´s task
ความหมายเหมือนกับ: เสียการเสียงงาน

หน่วยงานของรัฐ n government office
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงานราชการ
คำตรงข้าม: เอกชนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top