งดเว้น

ภาษาอังกฤษ


v refrain from
ความหมายเหมือนกับ: เว้น , ละเว้น , งด , ล้มเลิก , ยกเลิก , ยกเว้น
คำที่เกี่ยวข้อง: abstain , give up , stop , desist
คำตรงข้าม: ปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์

คำที่มี "งดเว้น" ในคำ


การงดเว้น n abstinence
ความหมายเหมือนกับ: การงด , การเลิก , การละ

การงดเว้น n refrain
ความหมายเหมือนกับ: การเลิก , การยกเลิก , การละเว้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top