ฆ้อง

ภาษาอังกฤษ


n gong
คำอธิบาย: เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: tam-tam
ตัวอย่างประโยค: กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย