ฆ้อง

ภาษาอังกฤษ


n gong
คำอธิบาย: เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: tam-tam
ตัวอย่างประโยค: กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย

คำที่มี "ฆ้อง" ในคำ


ฆ้องกระแต n small gong

ลูกฆ้อง n melodious sound
คำอธิบาย: ทำนองหลักของเพลงไทยที่โดยปกติจะบรรเลงด้วยฆ้องวงใหญ่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top