ฆ่าเชื้อ

ภาษาอังกฤษ


v sterilize
ความหมายเหมือนกับ: ทำลายเชื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: disinfect , purify , clean
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ