ฆ่าทิ้ง

ภาษาอังกฤษ


v cancel
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย , ลบทิ้ง , ขีดฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: cross out , delete , erase