ฆราวาส

ภาษาอังกฤษ


n layman
คำอธิบาย: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ครองเรือน , คฤหัสถ์
คำที่เกี่ยวข้อง: laity , layperson
ตัวอย่างประโยค: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์