ค้าน

ภาษาอังกฤษ


v oppose
ความหมายเหมือนกับ: ท้วง , เถียง , ขัด , คัดค้าน , แย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: protest , dissent , disagree , object , contradict , reject
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน