ค้าขาย

ภาษาอังกฤษ


v trade
คำอธิบาย: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ความหมายเหมือนกับ: ค้า , ขาย , จำหน่าย , ซื้อขาย , แลกเปลี่ยน , ทำการค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: buy and sell , do business , deal , transact , barter , vend , commerce , exchange
ตัวอย่างประโยค: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ