ค้าขาย

ภาษาอังกฤษ


v trade
คำอธิบาย: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ความหมายเหมือนกับ: ค้า , ขาย , จำหน่าย , ซื้อขาย , แลกเปลี่ยน , ทำการค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: buy and sell , do business , deal , transact , barter , vend , commerce , exchange
ตัวอย่างประโยค: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ

คำที่มี "ค้าขาย" ในคำ


พ่อค้าขายปลีก n retailer
คำอธิบาย: คนขายของซึ่งขายโดยตรงให้กับลูกค้า
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พ่อค้าขายย่อย
คำตรงข้าม: พ่อค้าขายส่ง
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าขายส่งต่างจังหวัดจะจำหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าขายปลีกเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป

ทำมาค้าขาย v trade
ความหมายเหมือนกับ: ประกอบการค้า , ค้าขาย
ตัวอย่างประโยค: ไทยทำมาค้าขายกับจีน โดยไทยจัดอยู่ในอันดับ 8 ของคู่ค้ากับจีนทั้งหมด

การค้าขาย n trade
ความหมายเหมือนกับ: การค้า , การขาย
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจเมืองไทยมีชื่อในการค้าขายสินค้าการเกษตร

พ่อค้าขายส่ง n wholesale dealer
คำอธิบาย: ผู้ที่ขายของเป็นจำนวนมากๆ แก่ร้านค้าย่อยหรือร้านที่เป็นลูกค้าประจำ
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: พ่อค้าขายปลีก
ตัวอย่างประโยค: การที่เขาบอกว่าพ่อค้าขายส่งได้ขายสินค้าให้แก่เขาแพงกว่าคนอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้

พ่อค้าขายย่อย n retailer
คำตรงข้าม: พ่อค้าขายส่ง

ผู้ค้าขาย n merchant
ความหมายเหมือนกับ: พ่อค้า , คนค้าขาย , คนขาย
คำตรงข้าม: ผู้ซื้อ , ลูกค้า

คนค้าขาย n merchant
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ค้าขาย , พ่อค้า , คนขาย
คำตรงข้าม: ผู้ซื้อ , ลูกค้า

คนค้าขาย n merchant
ความหมายเหมือนกับ: ผู้จำหน่าย , คนขาย , ผู้ขายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top