ค้นหา

ภาษาอังกฤษ


v search for
ความหมายเหมือนกับ: หา , ตรวจหา , เสาะหา
คำที่เกี่ยวข้อง: seek for , explore , look through , look for , dig for , find
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี