ค้นตัว

ภาษาอังกฤษ


v frisk
คำอธิบาย: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: search , ransack
ตัวอย่างประโยค: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน