ค่าใช้จ่าย

ภาษาอังกฤษ


n expenses
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: ค่าครองชีพ , ค่าใช้สอย , รายจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: expenditure , disbursement , consumption , fee , charge
ตัวอย่างประโยค: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง