ค่าโฆษณา

ภาษาอังกฤษ


n advertising expense
คำอธิบาย: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา
ตัวอย่างประโยค: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก