ค่าเลี้ยงดู

ภาษาอังกฤษ


n alimony
คำอธิบาย: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ของบุตร
ความหมายเหมือนกับ: ค่าครองชีพ , ค่าใช้สอย , ค่าเลี้ยงชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: maintenance , living allowance
ตัวอย่างประโยค: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”