ค่าเดินทาง

ภาษาอังกฤษ


n travelling expense
คำอธิบาย: เงินที่ใช้เป็นค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: fare
ตัวอย่างประโยค: น้าสาวซึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเดินทางให้ลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกวันละ 20 บาท