ค่าเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษ


n mean
ความหมายเหมือนกับ: ค่ากลาง , ค่าถัวเฉลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: average , medium , median , ordinary , moderate
ตัวอย่างประโยค: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้อง กับการเปิดกว้างมากขึ้น