ค่าย

ภาษาอังกฤษ


n group
คำอธิบาย: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: กลุ่ม , พวก , ฝ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: faction , party , side , clique , coterie
ตัวอย่างประโยค: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น
n camp
หน่วยนับ: ค่าย
ความหมายเหมือนกับ: ที่พักแรม , ค่ายพักแรม
คำที่เกี่ยวข้อง: encampment , bivouac , campground
ตัวอย่างประโยค: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง