ค่าภาคหลวง

ภาษาอังกฤษ


n royalty
คำอธิบาย: ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ
คำที่เกี่ยวข้อง: fee for the government
ตัวอย่างประโยค: ผู้รับสัมปทานป่าไม้จะต้องชำระค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ภาครัฐ