ค่าน้ำนม

ภาษาอังกฤษ


n money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
คำอธิบาย: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ความหมายเหมือนกับ: ค่าสินสอด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม