ค่าน้ำค่าไฟ

ภาษาอังกฤษ


n cost of utilities
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: ค่าน้ำไฟ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น