ค่าถัวเฉลี่ย

ภาษาอังกฤษ


n mean
ความหมายเหมือนกับ: ค่ากลาง , ค่าเฉลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: average , medium , median , ordinary , moderate
ตัวอย่างประโยค: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด