ค่าตัวแปร

ภาษาอังกฤษ


n variable
หน่วยนับ: ตัว
คำตรงข้าม: ตัวคงที่
ตัวอย่างประโยค: โจทย์เลขข้อนี้ให้แทนค่าตัวแปรด้วยจำนวนจริงใดๆ