ค่าตัวเลข

ภาษาอังกฤษ


n numeric value
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถบรรจุค่าตัวเลขหรือสูตรต่างๆ ลงในแต่ละช่องของตารางได้เพื่อการเพื่อการใช้งานที่สะดวก