ค่าตอบแทน

ภาษาอังกฤษ


n pay
ความหมายเหมือนกับ: ค่าจ้าง , ค่าแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: recompense , compensation , reward , remuneration , repayment , payment
ตัวอย่างประโยค: คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน