ค่าจ้างขั้นต่ำ

ภาษาอังกฤษ


n minimum wage
คำอธิบาย: เงินตอบแทนขั้นต่ำสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
ตัวอย่างประโยค: คนงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 180 บาทต่อวัน