ค่าจ้าง

ภาษาอังกฤษ


n wage
ความหมายเหมือนกับ: ค่าแรง , ค่าตอบแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: pay , hire , compensation , salary , payment , stipend
ตัวอย่างประโยค: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว