ค่าคบ

ภาษาอังกฤษ


n crotch
ความหมายเหมือนกับ: ค่าคบไม้