ค่าคงตัว

ภาษาอังกฤษ


n constant
คำอธิบาย: มูลค่าที่คงที่
ความหมายเหมือนกับ: ค่าคงที่
คำที่เกี่ยวข้อง: fixed rate
คำตรงข้าม: ค่าแปรผัน
ตัวอย่างประโยค: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน