ค่า

ภาษาอังกฤษ


n fee
คำอธิบาย: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จ่ายให้หรือรับไป
คำที่เกี่ยวข้อง: charge , expense , wage , due
ตัวอย่างประโยค: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลามันจะหักค่าอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ
n value
คำอธิบาย: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: คุณค่า , ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: worth , advantage
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป
n price
คำอธิบาย: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
ความหมายเหมือนกับ: ราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: cost , value , worth
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป