คู่สาย

ภาษาอังกฤษ


n coaxial cable
คำอธิบาย: สายที่ประกอบกัน 2 สาย
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่สายโทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้คู่สายที่ให้บริการยังไม่ว่างกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง