คู่ซี้

ภาษาอังกฤษ


n boon companion
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เพื่อนสนิท
คำที่เกี่ยวข้อง: inseparable friend , intimate friend , buddy , trusted companion
ตัวอย่างประโยค: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย