คู่ขนาน

ภาษาอังกฤษ


adj parallel
ตัวอย่างประโยค: ทางไฮเวย์สายนี้เป็นทางคู่ขนานกันไปกับแม่น้ำ
v be parallel
ตัวอย่างประโยค: ทางไปจังหวัดนี้มีเส้นทางลาดยางอย่างดี และมีถนนตัดใหม่เป็นคอนกรีตก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยคู่ขนานไปเป็นระยะๆ
adv alongside
ตัวอย่างประโยค: หน่วยงานองค์กรประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีความเป็นมาตรฐาน จะต้องทำงานคู่ขนานกับหน่วยงานงบประมาณ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง