คู่กรณี

ภาษาอังกฤษ


n litigant
คำอธิบาย: ผู้ที่เกิดพิพาทกัน, บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: คู่ความ , คู่ปรับ , ศัตรู , คู่พิพาท , คู่อริ
คำที่เกี่ยวข้อง: disputant , contestant , both sides , parties
ตัวอย่างประโยค: คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว