คูหา

ภาษาอังกฤษ


n arched space
คำอธิบาย: ช่องเวิ้งเข้าไป
คำที่เกี่ยวข้อง: space between pillar , arched entrance
ตัวอย่างประโยค: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง
n cave
ความหมายเหมือนกับ: ถ้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: cavern , grotto
ตัวอย่างประโยค: ทรพีเมื่อเติบโตขึ้นก็เที่ยวนอกคูหา
n stand
คำอธิบาย: ช่องที่กั้นไว้สำหรับลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง
หน่วยนับ: คูหา
คำที่เกี่ยวข้อง: stall , booth
ตัวอย่างประโยค: เราต้องลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง